Наредба о извођењу обавезне прољећне систематске дератизације на подручју општине Соколац у 2018.години

0

Број: 02-404-12
Датум: 11.април 2018.године

На основу члана 15. Члана 56. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, број 14/10), Наредбе о обавезној дератизацији број: 11/07-020-12/08 од 27.03.2008. године ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 32/08) члана 43. став 6. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 60. став 1. алинеја 6. и 79. став 2. Статута општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 10/05, 34/07 и 06/10), Начелник Општине Соколац, дана 11.04.2018. године, доноси

НАРЕДБУ
о извођењу обавезне прољећне систематске дератизације на подручју општине Соколац у 2017.години

I

У циљу спречавања појаве ширења заразних болести које угрожавају здравље становништва, овом Наредбом наређује се извођење обавезне прољећне систематске дератизације на подручју општине Соколац и утврђује начин и контрола извођења дератизације, начин финансирања, као и друга питања од значаја за извођење дератизације и заштиту становништва од заразних болести.

II

Обавезном прољећном систематском дератизацијом обухватају се мјеста на којима постоји могућност заражавања и множења штетних глодара и то:

  • канализациона мрежа са свим шахтовима, канали и водотоци, депоније смећа, паркови и друге јавне површине
  • просторије предузећа, трговинских, угоститељских и занатских радњи
  • све стамбене и пословне зграде, станови, куће и привредни објекти у власништву правних и физичких лица, пословне просторије и јавни објекти, магацини и двориште
  • сви остали објекти и друга мјеста на којима постоји могућност задржавања и размножавања глодара.

III

Прољећна систематска дератизација на подручју Општине Соколац вршиће се у периоду од 23.04.2018. године до 15.05.2018. године.

Обавезну прољећну систематску дератизацију на подручју Општине Соколац извршиће ДОО „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ Бијељина који је изабран за извођача на основу прихваћене Понуде у спроведеном поступку директног споразума сходно одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.

IV

Висина услуга обавезне прољећне систематске дератизације утврђена је цјеновником услуга датим у прихваћеној Понуди извођача ДОО „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ Бијељина број: 162/18 од 19.03.2018. године.

V

Трошкове услуга обавезне прољећне систематске дератизације сносиће за:

  • просторије предузећа, трговинских, угоститељских и занатских радњи- власници наведених објеката
  • пословне, приватне, стамбене и породичне објекте, подруме, таване и складишта, као и сва друга мјеста на којима постоји разлог за вршење дератизације-власници наведених објеката
  • канализационе мреже са свим шахтовима каналима и водотоцима, депоније смећа, паркове и друге јавне површине, школске, предшколске, здравствено-социјалне и културне установе чији је оснивач општина, зграду и друге објекте општине Соколац укључујући и објекте Прихватног центра Подроманија, те вјерске објекте- Општина Соколац.

VI

Грађани и друга правна и физичка лица, обвезници дератизације су дужни да се придржавају препорука и упутстава извођача, као и да извођачу омогуће приступ у све објекте и површине којима управљају приликом спровођења дератизације.

У противном сносиће казнене мјере предвиђене одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске „ број: 14/10).

VII

Надзор над извођењем обавезне прољећне систематске дератизације за подручје Општине Соколац и праћење акције вршиће здравствено-санитарна инспекција Града Источно Сарајево.

VIII

Примједбе и приговори на квалитет извршене прољећне систематске дератизације могу се доставити здравствено-санитарној инспекцији Града Источно Сарајево и начелнику општине Соколац.

IX

Извођач дератизације ДОО „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ Бијељина, обавезује се: да услуге дератизације изврши стручно и квалитетно, примјени најквалитетније препарате, еколошки не наруши животну и радну средину и здравље људи, у координацији са здравствено-санитарном инспекцијом Града Источно Сарајево, те да благовремено, обавијести становништво, правна и друга физичка лица путем јавног информисања (радио ЈП „ИНФОЦЕНТАР“ Соколац, плакетирањем града) о времену и начину извођења дератизације са свим потребним упутствима за заштиту и прије уласка у посао са свим правним и физичким лицима, обвезницима дератизације, склопи уговор.

X

Ова Наредба ће се објавити на Огласној табли општине Соколац, те на службеном сајту Општине Соколац www.opstinasokolac.net

НАЧЕЛНИК
мр Милован Бјелица