ОДСЈЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ
шеф одсјека | Анђа Лучић, дипл. економиста

Адреса: Гласиначка 13, 71350 Соколац
Телефон: + 387 (0) 57 448 716, локал 104
Факс: + 387 (0) 57 448 336
E-mail: andja.lucic@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођена 29.8.1953. године у Сокоцу. Основну и средњу школу завршила у Сокоцу.

Распоређена на послове и радне задатке Шефа одсјека за финансије и буџет у Одјељењу за привреду и финансије од 01.01.2013.године.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДСЈЕКА

Одсјек за финансије и буџет врши стручне и друге послове који се односе на праћење остваривања политике финансирања у Општини, припрема нацрт буџета, завршни рачун, прати приходе извршења и расходе буџета, врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање Општинске управе, фондова и других органа који се финансирају из буџета Општине, израђује извјештаје и информације из ове области и доставља их на увид надлежним органима, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

НАДЛЕЖНОСТИ ШЕФА ОДСЈЕКА

  • руководи Одсјеком за финансије и буџет
  • учествује у изради нацрта и приједлога буџета Општине
  • врши буџетирање и подношење извјештаја у складу са рачуноводственим класификацијама
  • спроводи све законом прописане акте и одлуке, који се тичу финансијског и буџетског пословања, а посебно Закон о трезору ( „Сл.гласник Р.С.“ број 16/05 и 92/09), те Одлуку Владе Р.С. о увођењу трезора у јединице локалне самоуправе („Сл. Гласник Р.С.“ број 56/11 )
  • прати обезбјеђује правилан пренос средстава буџетским корисницима
  • заједно са Начелником Одјељења стара се о законитости, правилном и рационалном трошењу буџетских средстава
  • извјештава Начелника Одјељења о свом раду и раду Одсјека за финансије
  • прати рад сваког извршиоца у Одсјеку за финансије
  • врши и друге послове које му стави у надлежност Начелник Одјељења
  • за свој рад и рад Одсјека одговара Начелнику Одјељења