Планиране јавне набавке

Број: 02-404-1
Соколац, 23.01.2018.године

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 79. став 2. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 10/05 и 34/07 ), и Одлуке о усвајању буџета Општине Соколац за 2018.годину број: 01-400-650 од 25.12.2017. године, Начелник општине Соколац, доноси

Одлуку о плану набавке роба, услуга и радова за 2018.годину

I

Овом одлуком усваја се План набавке роба, услуга и радова за 2018.годину.

II

План набавке роба, услуга и радова за 2018.годину је усклађен са Буџетом општине Соколац за 2018.годину.

III

Табеларни приказ планираних јавних набавки за 2018.годину је саставни дио ове Одлуке.

IV

Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на Огласној табли Општине Соколац и званичном сајту Општинске управе Соколац.