Планиране јавне набавке

Број: 02-404-1
Соколац, 23.01.2017.године

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 79. став 2. Статута општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број: 10/05 и 34/07), и Одлуке о усвајању буџета општине Соколац за 2017.годину, број 01-400-654 од 30.12.2016.године, Начелник општине Соколац, доноси

Одлуку о плану набавке роба, услуга и радова за 2017.годину

I

Овом одлуком усваја се План набавке роба, услуга и радова за 2017.годину.

II

План набавке роба, услуга и радова за 2017.годину је усклађен са Буџетом општине Соколац за 2017.годину.

III

Табеларни приказ планираних јавних набавки за 2017.годину је саставни дио ове Одлуке.

IV

Oдлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на Огласној табли Општине Соколац и званичном сајту Општинске управе Соколац.

*извод из плана

Р.Б. Назив набавке и код јед. рјечника јавне набавке
Планирана средства конто Врста поступка Оквирно вријеме отпочињања Оквирно вријеме закључења уговора Извори финансирања
 1. Зимско одржавање путева (чишћење снијега ) 2016 ЈРЈН КОД 45233141-9 80.000,00  412812 ОП – ОК-СП јануар фебруар властити

* извод из плана обухвата набавке чија је вриједност већа од вриједности  утврђених  чланом 14. Став 1) Закона о јавним набавкама БиХ, а све усклађено са чланом 17.став 2) истог Закона