ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Љубомир Ерић, дипл. политиколог

Адреса: Гласиначка 13, 71350 Соколац
Телефон: + 387 (0) 57 448 715
Факс: + 387 (0) 57 448 336
E-mail: ljubomir.eric@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођен 2.јануара 1957.године у Подкрајевима. Завршио факултет политичких наука у Сарајеву. Обављао функције начелника и замјеника начелника општине Соколац. Два пута ванредно унапређен. Одликован за храброст од стране Генералштаба ВРС, добитник официрске сабље. Добитник грамате Српске православне цркве. Члан СДС-а до 2017.године, а од тада члан ДНС-а. Ожењен, отац једног дјетета.

НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Предсједник Скупштине представља Скупштину, руководи, припрема, сазива и предсједава сједницом Скупштине, даје иницијативу да се на дневни ред сједнице Скупштине ставе питања из надлежности Скупштине, стара се о остваривању права и дужности одборника и клубова одборника, стара се о поштовању одредби Статута и Пословника, стара се о сарадњи Скупштине са начелником Општине, Општинском административном службом и другим организацијама, установама и предузећима, предсједава сједницом Скупштине у складу са принципима демократског парламетаризма, прати реализацију аката које је донијела Скупштина, потписује акта Скупштине, врши и друге послове утврђене законом, Статутом и Пословником.

ИЗБОР ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Предсједник Скупштине општине се бира на конститутивној сједници Скупштине општине из реда одборника, на временски период трајања мандата Скупштине.

Комисија за избор и именовање, након обављених консултација са политичким странкама и коалицијама које имају одборника у Скупштини и независним одборницима, предлаже једног или више кандидата за избор предсједника Скупштине.

За предсједника Скупштине изабран је кандидат који је добио већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини.

Уколико се у првом кругу не изабере предсједник Скупштине, спроводи се други круг избора.

У другом кругу кандидати за предсједника Скупштине су два кандидата са највећим бројем остварених гласова из првог изборног круга, а уколико имају исти број гласова, прва два кандидата са листића за гласање.

Уколико у другом изборном кругу ни један од кандидата не добије већину гласова од укупног броја изабраних одборника, поступак избора предсједника Скупштине се комплетно понавља.

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ

Функција предсједника Скупштине општине престаје у случајевима утврђеним законом и Статутом општине.

Предсједник Скупштине може бити разрјешен дужности и прије истека мандата ако:

  • поднесе оставку
  • због издржавања казне затвора мора бити одсутан са дужности шест мјесеци и дуже, даном ступања на издржавања казне
  • због дуге и тешке болести, која га онемогућава да обавља ту дужност
  • постоје други случајеви утврђени законом и Статутом

Предсједник Скупштине може бити разрјешен дужности, ако је за разрјешење гласала надполовична већина од укупног броја одборника у Скупштини.

Предсједник Скупштине може бити смијењен са функције ако исту не обавља у складу са Уставом, законом и у оквиру датих овлаштења, а опозван ако функцију не обавља савјесно или довољно успјешно у складу са Статутом.

Иницијативу за смјену предсједника Скупштине може покретнути једна трећина одборника у Скупштини.