Пројекти

Завршене су компонента I и компонента II Пројекта „Снабдијевање водом и канализација у општини Соколац“.

projekat1
Укупна вриједност пројекта: 6.000.000,оо КМ *уштеда: 380.000,оо КМ

Главни циљ пројекта је смањење необрачунатих количина воде у водоводном систему, смањење трошкова погона и одржавања система, те повећање броја корисника и њихово континуирано снабдијевање квалитетном питком водом, као и побољшање санитационе ситуације у Сокоцу кроз проширење обухвата система и смањивање броја септичких јама у употреби. Такође, очекује се да ће реализацијом овог пројекта доћи до значајног побољшања здравственог стања становника општине и допринијети бржем испуњавању услова који се у будућности траже законодавством ЕУ у области заштите животне средине.

Прва компонента пројекта (1.069.237,42 КМ) се односила на:

 • Реконструкцију водоводне мреже, набавку и уградњу опреме од Психијатријске болнице у Подроманији до краја улице Цара Лазара у Сокоцу у дужини од 2.800 m
 • Изградњу потисног цјевовода од изворишта Биоштице до Мјесне заједнице Кнежина у дужини од 2.900 m

У склопу друге компоненте пројекта (1.678.842,41 КМ) урађена је:

 • Реконструкција водоводне линије од старог Аутотранспорта, преко Аутобуске станице, дијела транзита, те улице Борка и Ратка Радовића до зграде у којој су пословне просторије Фонда ПИО Реконструкција водовода у Романијској улици
 • Реконструкција водовода од насеља Брезјак до Газивода у дужини око 3.500 метара
 • Изградња водовода од Брезјака до Куле, дужине 7-8.000 метара
 • Зонирање водоводног система, тј. растерећење система преспајањем и уградњом редуцир – вентила да не би  долазило до наглог искакања и пуцања цијеви
 • Изградња канализационог система према Вражићима, у дужини од 1.000 метара
 • Изградња канализационе мреже од Казана преко Надића и Подрасоваче до насеља Лазе у дужини од 6.000 метара
 • Изградња канализације у насељу Балтићи

Стручни тим Европске инвестиционе банке израдио је Студију изводљивости пројекта „Системско рјешавање водоснабдијевања, канализације, пречишћавања отпадних вода, заштите изворишта и животне средине“.

Укупна вриједност пројекта: 14.500.000,оо КМ
Укупна вриједност пројекта: 14.500.000,оо КМ

Овим пројектом ријешиће се проблем отпадних вода, сливова, изворишта и отворити перспектива развоја општине као здраве животне средине. Пројекат финансира Европска унија, а имплементатор пројекта је „WYG International“.

Наведено представља наставак свега урађеног у предходних неколико година. На студији је радио тим од девет домаћих и иностраних стручњака. Кроз студију изводљивости обрађена су сва питања и проблеми које постоје у водоснабдијевању и канализационом систему. Пронађени су рационални одговори и конкретна рјешења. Дугорочне потребе развоја система водоснабдијевања са процијењеним цијенама су сљедеће:

 • Студија губитака и Опрема за детектовање губитака и Студија санитарних зона (102,500 €)
 • Мјерење протока на мрежи и Телеметрија – Фаза I (99,115 €)
 • Мјерење нивоа на резервоарима и прекидним коморама – Фаза I (56,760 €)
 • Реконструкција дистрибутивне мреже – Фаза I, хитне мјере (97,363 €)
 • Алтернативно водоснабдијевање Подроманије са изворишта Биоштице (160,390 €)
 • ГИС водоводне мреже и прикључака (170,000 €)
 • Мјерење протока на мрежи – Фаза II (88,473 €)
 • Реконструкција ПС Биоштица, ПС Кржуљ и ПС Бањалучица (96,750 €)
 • Везни цјевовод до чвора Брезјак (41,431 €)
 • Реконструкција дистрибутивне мреже – Фаза II (13,7 км) (663,168 €)
 • Продужење мреже Ђедовци, Озерковићи и Врхбарје (518,246 €)
 • Проширење Резервоара Лазе Фаза I (500 м3) (215,000 €)
 • Третман мутноће (филтери) воде са Биоштице (400,000 €)

Оваква квалитетна студија изводљивости отвара могућности финансирања из фондова Европске уније, који подржавају програме у области заштите животне средине.

У октобру 2015. године, Конзорциј „CMS Reich-Rohrwig Hainz“ d.o.o., „CETEOR“ d.o.o. Sarajevo, i „GreenMax Capital Advisors“  урадили су Студију оправданости система даљинског гријања на биомасу са когенерацијом.

Укупна вриједност пројекта: 15.200.000,оо КМ
Укупна вриједност пројекта: 15.200.000,оо КМ

Eвропска унија посредством Европске банке за обнову и развој (EBRD) финансирала је израду пројектне документације за овај пројекат, који ће бити реализован путем јавно-приватног партнерства.

Пројекат је добио подршку свих ресорних министарстава и Владе Републике Српске која је 30. децембра 2015. године, на 55. сједници дала сагласност за реализацију пројекта. Према Студији ријеч је о когенеративном постројењу на биомасу са технологијом Органског Ранкиновог циклуса капацитета производње електричне енергије од 1МW и топлотног капацитета од 4,1МW. Производња електричне енергије ће се испоручивати у електроенергетску мрежу, и остварити приход од 1.930.000,oo КМ (близу 1.000.000 €) на годишњем нивоу. Када је у питању фаза експлоатације, у организационом смислу треба нагласити да ће Приватни партнер управљати цјелокупним системом (котловница и мрежа даљинског гријања) за вријеме трајања Уговора. Приватни партнер ће вршити одржавање система и директну наплату прихода по основу продаје електричне енергије. Јавни партнер (Општина или онај кога Општина овласти) ће вршити наплату услуге гријања од свих корисника. Од наплаћених средстава, Јавни партнер ће плаћати Приватном партнеру уговорени годишњи износ.

Крајњи циљ пројекта је обезбиједити боље услове боравка и рада корисника даљинског гријања, како постојећих тако и нових, који ће бити обухваћени системом даљинског гријања.

Јавни позив за реализацију пројекта ЈПП “Обнова, проширење, управљање, одржавање и снабдијевање топлотом Система даљинског гријања у општини Соколац са инсталирањем когенерационог постројења на биомасу“ објављен је 31.05.2016. године.

На јавни позив су пристигле понуде од сљедећих понуђача: Getec heat &power AG, Њемачка, Matima D.O.O., Словенија, Pewo Energietechnik GmbH, Њемачка, Dvokut Pro D.O.O. Сарајево, БиХ.

Комисија за избор приватног партнера је након прегледа пристиглих понуда једногласно констатовала да сљедећи понуђачи испуњавају услове прописане тендерском документацијом: Getec heat & power и Pewo Energietechnik GmbH.

Дана 21.12.2015. године Општина Соколац је са Међународном финансијском корпорацијом потписала  „Уговор о савјетовању“.

Укупна вриједност пројекта: 140.000,оо КМ
Укупна вриједност пројекта: 140.000,оо КМ

Међународна финансијска корпорација, чланица Групације Свјетске банке, је међународна организација чија сврха, у складу са Споразумом о оснивању међу њеним државама чланицама, укључује активности које потичу и помажу стварање услова погодних за прилив приватног капитала, домаћег и страног, у производне инвестиције у државама чланицама.

Међународна финансијска корпорација обезбјеђује савјетодавне услуге да би помогао јачању и развоју приватног сектора са посебним фокусом у области трговине, инвестиција, пословног окружења и конкурентности.

Циљеви пројекта „Е-регистра“ су:

 • Повећање конкурентности Општине путем снижавања трошкова и ризика пословања, поједностављењем издавања дозвола, сагласности, одобрења и побољшања општинских прописа
 • Повећање транспарентности имплементације административних процедура на општинском нивоу и креирање електронског интернет регистра свих општинских административних процедура, као и јавно доступну листу свих општинских подстицаја на годишњем нивоу
 • Подршка код привлачења инвестиција и реинвестиција у циљу побољшања пословног амбијента за будуће инвеститоре

Финансијери пројекта су Влада Велике Британије, Свјетска банка и Општина Соколац.

Вриједност пројекта је 140.000,00 КМ, од чега Општина Соколац учествује са 8.000,00 КМ.

Имплементатор пројекта је Општина Соколац.

Пројекат подразумијева реконструкцију, управљање и одржавање јавног освјетљења на територији општине Соколац увођењем LED технологије, по принципу јавно – приватног партнерства.

Укупна вриједност пројекта: 5.000.000,оо КМ
Укупна вриједност пројекта: 5.000.000,оо КМ

Пројекат је добио подршку свих ресорних министарстава (Министарство финансија, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске), а Влада Републике Српске је 26. априла 2016. године дала своју сагласност за реализацију.

У току је припрема тендерске документације и јавног позива за реконструкцију јавног освјетљења и унапређења енергетске ефикасности јавног освјетљења на подручју Сокоца.

До сада је на територији општине Соколац јавна расвјета реконструисана и замјењена LED технологијом у улици цара Лазара, Омладинској улици – Парк бораца Романије, Новој улици – Спортска дворана и у Војничком гробљу.