СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ССС за јавне набавке | Бојана Абазовић, дипл. економиста

Адреса: Гласиначка 13, 71350 Соколац
Телефон: + 387 (0) 57 448 712, локал 204
Факс: + 387 (0) 57 448 056
E-mail: bojana.abazovic@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођена 03.1.1979 у Сарајеву.Основну и средњу школу завршила у Сокоцу. 2006.године стекла звање дипломирани економиста.

Послове самосталног стручног сарадника за јавне набавке у Општини Соколац обављала од 2007. до 2012.године, а од 2012. године обавља послове Вишег стручног сарадника за јавне набавке и управљање људским ресурсима.

Удата,мајка двоје дјеце.

НАДЛЕЖНОСТИ ВИШЕГ СТРУЧНОГ САРАДНИКА

 • учествује у припреми и изради годишњег плана јавних набавки и учествује у праћењу имплементације истог
 • преко одговарајућих публикација прати измјене Закона о јавним набавкама
 • на WEB страници Агенције за јавне набавке, прати и проучава карактеристична питања из те области
 • учествује у изради тендерске документације у координацији са начелницима одјељења
 • врши израду и праћење свих аката по расписаним тендерима дефинисаних законом
 • врши оперативне послове објављивања тендера
 • прати рокове по расписаним тендерима,као и све друге рокове у циљу благовремене реализације уговора
 • доставља одговоре,одлуке, обавјештења и све друге акте учесницима тендера предвиђено ЗЈНБиХ
 • издаје тендеску документацију понуђачима
 • учествује у раду Комисије за јавне набавке
 • припрема извјештаје Агенцији за јавне набавке у складу са ЗЈНБиХ
 • израђује периодичне и годишње информација из области јавних набавки
 • координира између Комисије за јавне набавке и одјељења у општини која су иницирала јавну набавку
 • прати и организује разне облике стручног усавршавања и израде плана и програма, пружа стручну помоћ и ради на припреми периодичних и годишњих информација из области јавних набавки
 • обавља и друге послове по наређењу и овлаштењу Начелника Општине, за свој рад одговара Начелнику Општине

 1. Бојана Абазовић – шеф (координатор) стручног тима
 2. Љиљана Дамјановић – начелник Одјељења за општу управу
 3. Митар Пржуљ – начелник Одјељења за привреду и финансије
 4. Миломир Рајић – начелник Одјељења за просторно уређење
 5. Зоран Боровчанин – начелник Комуналне полиције
 1. Бране Грујић – предсједник комисије
 2. Гордана Мочевић – члан
 3. Јелена Калкан – члан
 4. Драгина Ћајић – члан
 5. Милена Субашић – члан
 6. Бојана Абазовић – секретар комисије без права гласа у одлучивању

НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ И ТИМА

 • обезбјеђење отвореног и транспарентног провођења јавних набавки за потребе Општинске управе
 • осигурање транспарентног трошења јавних средстава
 • праћење прописа из области јавних набавки
 • провођење поступака јавних набавки
 • учешће на припреми планова,тендерских документација, рјешења, изјашњења, одлука, уговора и других аката из надлежности Начелника Општине везано за примјену Закона о јавним набавкама
 • координација рада између организационих јединица Општинске службе из области јавних набавки
 • обезбјеђење и достављање расположиве документације из области јавних набавки
 • објава, допуна новим и ажурирање постојећег садржаја у тендерском дијелу WEB странице Општине
 • Други послови по наређењу Начелника

Рад и надлежности Комисије за јавне набавке и Тима за јавне набавке Општинске управе Општине Соколац регулисани су Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста , Правилником о јавним набавкама Општине Соколац, Правилником о поступку директног споразума Општине Соколац и Правилником о успостављању и раду Комисије за јавне набавке Општине Соколац.

У циљу отвореног и транспарентног информисања у вези са провођењем јавних набавки, те побољшања квалитета истог, Општина Соколац ће путем своје званичне WEB странице, објављивати обавјештења о јавним набавкама роба, услуга и радова. Огласи на нашој WEB страници преносиће се у цијелости онакви какви су објављени на wеб страници Агенције за јавне набавке БиХ.