Социјална заштита

Социјална заштита је организована дјелатност усмјерена на сузбијања и отклањање узрока и посљедица стања социјалне потребе и пружања помоћи грађанима и њиховим породицама када се нађу у таквом стању.

Социјалном потребом сматра се стање у којем је грађанину или породици неопходна помоћ у циљу савладавања социјалних тешкоћа и задовољавања животних потреба. Социјална заштита обезбјеђује се грађанима који су неспособни за рад, који немају средстава за живот и сродника који су законом обавезни и у могућности да им обезбиједе издржавање, као и лицима којима је због посебних околности потребна социјална заштита.

Ради вршења послова и реализације права утврђених Законом о социјалној заштити основан је Центар за социјални рад Соколац 1992. године, чији је оснивач Скупштина општине Соколац.

Преко Центра као вишефункционалне установе социјалне заштите се остварује највећи дио стручних активности, чији је задатак да се путем услуга социјалног, педагошког-психолошког, дефектолошког, правног и другог стручног рада задовољавају социјално-заштитне потребе, спречавају узроци и отклањају посљедице социјалних случајева и потреба.

У провођењу социјалне заштите и социјалног рада, Центар врши сљедећа јавна овлашћења:

 • рјешава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити
 • рјешава у првом степену о остваривању права из дјечије заштите
 • рјешава у првом степену о остваривању права из области породичне заштите и старатељства
 • пружа услуге социјалног рада у поступку рјешавања с правима из области социјалне заштите
 • врши исплату новчаних права

Центар пред наведених послова обавља и стручне послове у провођењу социјалне заштите и социјалног рада, породичне заштите и дјечије заштите и то:

 • открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите
 • предлаже и предузима мјере у рјешавању стања социјалних потреба грађана и прати њихово извршење
 • организује и проводи одговарајуће облике социјалне заштите и дјечије заштите и непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада
 • развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема
 • пружа дијагностичке услуге,проводи одговарајући тетман,савјетодавно-терапијске услуге и стручну помоћ корисницима
 • подстиче, организује и координира професионални и добровољни рад у области социјалне зашттите
 • ради на извршавању васпитних мјера према малољетним лицима
 • води евиденцију и документацију о пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру своје дјелатности
 • пружа услуге избјеглицама и расељеним лицима
 • врши и друге послове утврђене законом и одлуком Скупштине општине

КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Корисници социјалне заштите су лица која се налазе у стању социјалне потребе, а нарочито малољетници:

 • без родитељског старања
 • ометени у физичком и психичком развоју
 • чији је развој ометен породичним приликама
 • васпитно занемарени и запуштени
 • пунољетна лица
 • материјално необезбјеђена и за рад неспособна лица
 • стара лица без породичног старања
 • инвалидна лица
 • лица са друштвено негативним понашањем
 • лица којима је због посебних околности потребна социјална заштита

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 • новчана помоћ
 • додатак за помоћ и његу другог лица
 • помоћ за оспособљавање за рад дјеце и омладине
 • помоћ у кући, смјештај у установу социјалне заштите или смјештај у другу породицу
 • здравствено осигуране корисника
 • услуге социјалног рада