Општина Соколац у партнерству са Развојним програмом Уједињених нација расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (ReLOaD)

ReLOaD је регионални пројекат којег финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у шест земаља/територија Западног Балкана и то: Албанија, Република Сјеверна Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово* и Србија.

Општина Соколац и пројекат ReLOaD позивају све организације цивилног друштва (ОЦД)/невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Општине Соколац а који су наведени у документу „Стратегија развоја Општине Соколац 2013.-2020.“, из сљедећих приоритетних области:

  1. Унапријеђење културних и спортских садржаја на подручју општине Соколац,
  2. Пројекти који подржавају и промовишу укључивање свих социјално искључених категорија становништва у активности у заједници (са посебним акцентом на дјецу, омладину, породице повратника, стара и изнемогла лица те особе са потешкоћама у развоју),
  3. Пројекти који промовишу одговоран однос према природи и унапријеђењу квалитета живота,
  4. Пројекти који промовишу афирмацију слободе, толеранције и других етничких вриједности,
  5. Активности едукације и развијања вјештина за кориснике организација цивилног друштва из области руралног развоја и пољопривредне производње

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000 КМ до 70.000 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања ReLOaD пројекта (три године) 120.000 КМ.

Општина Соколац и UNDP задржавају право да не додијеле сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задане критерије.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од пет (5) до девет (9) мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду август 2019. – април 2020. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД и НВО (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на wеб страници: www.ba.undp.org, као и на wеб страници Општине Соколац www.opstinasokolac.net

Документација за пријаву на јавни позив за Општину Соколац такође се може преузети од 13. маја до 24. јуна 2019. године, слањем захтјева са називом заинтересоване организације на е-маил: registry.ba@undp.org; sladjana.vukojicic@opstinasokolac.net, srdjana.kosoric@gmail.com, или лично преузимањем на сљедећој адреси:

Општина Соколац
Канцеларија бр.11,
Ул. Гласиначка 13
71350 Соколац

ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ:

– За заинтересоване представнике ОЦД планиран је тродневни тренинг „Управљање пројектним циклусом (ПЦМ)“ од 13. до 15. маја 2019. године са почетком у 10,00 сати у Високој школи бизниса. За учешће на тренингу неопходно је извршити пријаву путем e-mail на sladjana.vukojicic@opstinasokolac.net, srdjana.kosoric@gmail.com

– Информативни састанак са заинтересованим организацијама „Отворени дан“ ће бити одржан 23. маја 2019. године од 11,00 до 12,00 сати сали Скупштине општине Соколац. Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријима, итд.

– Представницима ОЦД ће бити пружена додатна помоћ консултанта Ментора први састанак са ментором планиран је за 23. мај 2019. године са почетком у 12,00 сати у сали Скупштине општине Соколац. Додатни састанци које организује ментор са ОЦД/НВО ће се такође одржавати јавно, а распоред ће, укључујући датум и вријеме, бити објављен путем Општинске wеб странице. У сврху транспарентности записници са одржаних састанака са ментором ће бити објављени на страници Општине Соколац. На овај начин ће се омогућити да информације буду доступне за ОЦД/НВО које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.

– Питања у вези са јавним позивом се могу поставити путем е-mail адресе registry.ba@undp.org са назнаком за ReLOaD пројекат. Питања се могу постављати до 18. јуна 2019. године. Одговори на упите ће бити достављени у писаној форми унутар три радна дана од примања упита.

– Осим тога, доступан је и документ, „Информације о честим грешкама“, који даје преглед најчешћих грешака, као и друге документе јавног позива, као и „Често постављана питања (ФАQ)“. Оба документа су резултат раније објављеног позива у Општини Соколац и односе се на нове подносиоце захтјева како би се избјегли исти или слични прекршаји током овог позива.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтјеваном документацијом) се мора доставити у три (3) примјерка у штампаној форми и једној електронској копији (CD или USB) у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 8 до 15 сати на сљедећу адресу, са назнаком за РеЛОаД пројекат:

Општина Соколац
Канцеларија бр.11
Ул. Гласиначка 13
71350 Соколац

Рок за предају апликација је 24. јун 2019. године, до 15,00 сати. Апликације достављене након наведеног рока ће бити разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум и вријеме слања прије званичног истека рока.

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати прије званичног отварања”.

О примљеној пошиљци у Општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Сви апликанти који су предали приједлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени, ће бити обавјештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на: www.ba.undp.org, те на wеб страници Општине Соколац (www.opstinasokolac.net), као и на огласној плочи Општине. Организације чији пројекти буду одобрени ће бити дужне да их преведу на енглески језик и доставе донатору прије потписивања уговора.

PDF Јавни позив

DOC Смјернице за апликанте

DOC Информације о честим грешкама

DOC Најчешћа питања са одговорима


DOC 1. Пројектни приједлог

XLS 2. Преглед буџета прорачуна

DOC 3. Матрица логичког оквира

DOC 4. План активности и промоције

DOC 5. Административни подаци о апликанту

DOC 6. Финансијска идентификациона форма

DOC 7. Изјава о подобности

DOC 8. Изјава о двоструком финансирању

DOC 9. Изјава о партнерству

DOC 10. Листа за провјеру