„Ре­пу­бли­ка Срп­ске ни­је же­ле­ла рат, он је био на­мет­нут, а ми смо би­ли при­ну­ђе­ни да се бра­ни­мо”, ре­кла је срп­ска чла­ни­ца Пред­сед­ни­штва БиХ Жељ­ка Цви­ја­но­вић то­ком обра­ћа­ња на обе­ле­жа­ва­њу Да­на Вој­ске Ре­пу­бли­ке Срп­ске у Ба­ња­лу­ци.

На све­ча­но­сти у ка­сар­ни „Ко­за­ра” у Ба­ња­лу­ци, у при­су­ству нај­ви­ших зва­нич­ни­ка, ју­че је обе­ле­же­но 32 го­ди­не од осни­ва­ња Вој­ске Ре­пу­бли­ке Срп­ске (ВРС) и 19 го­ди­на од фор­ми­ра­ња Тре­ћег пе­ша­диј­ског Ре­пу­бли­ка Срп­ска пу­ка. Тај пук у са­ста­ву Ору­жа­них сна­га БиХ ба­шти­ни тра­ди­ци­ју Вој­ске РС.

Цви­ја­но­ви­ће­ва је на­ве­ла да је 12. мај је­дан од нај­зна­чај­ни­јих да­ту­ма у исто­ри­ји Срп­ске.

„Март 1992. за­по­чео је зло­чи­ном про­тив ми­ра и уби­ством Ни­ко­ле Гар­до­ви­ћа у Са­ра­је­ву, а за­вр­шио зло­чи­ном у Си­је­ков­цу код Бро­да, у ко­јем су стра­да­ле де­се­ти­не срп­ских ци­ви­ла. На­кон то­га су усле­ди­ли и дру­ги зло­чи­ни над Ср­би­ма, по­пут оног у До­бро­во­љач­кој ули­ци”, под­се­ти­ла је Цви­ја­но­ви­ће­ва.

Она је ис­та­кла да је слав­на Вој­ска РС на­ста­ла на­кон што су дру­га два на­ро­да у БиХ уве­ли­ко по­стро­ја­ва­ла вој­ске са ша­хов­ни­ца­ма и љи­ља­ни­ма. Пред­сед­ник Срп­ске Ми­ло­рад До­дик из­ја­вио је да је Срп­ска 12. ма­ја пре 32 го­ди­не до­не­ла исто­риј­ски за­кон о фор­ми­ра­њу Вој­ске РС, а да да­нас не при­ста­је на би­ло ка­кве по­ну­де ко­ји­ма би из­гу­би­ла оно за шта су ги­ну­ли ње­ни слав­ни бор­ци.

Кроз Вој­ску РС про­шло је 210.000 бо­ра­ца, а 23.801 њен при­пад­ник дао је жи­вот у од­брам­бе­но-отаџ­бин­ском ра­ту. Ко­ман­дант ка­сар­не у Би­је­љи­ни пу­ков­ник Ми­ро­слав Ба­љак на све­ча­ном обе­ле­жа­ва­њу 32 го­ди­не од осни­ва­ња Вој­ске РС у том гра­ду, ре­као је да је ВРС успе­шно од­бра­ни­ла фронт дуг ви­ше од 2.500 ки­ло­ме­та­ра.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар!
Овдје унесите своје име