Главне карактеристике

БРОЈ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА И ЊИХОВИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНИ СОКОЛАЦ

Стање на дан 31.03.2017.године

ТИП ОБВЕЗНИКА
ПРЕДУЗЕТНИЦИ ПРАВНА ЛИЦА УКУПНО
Број регистрованих пословних субјеката – основна дјелатност/основно предузеће 408 359 767
Број регистровних пословних субјеката – додатна дјелатност 98 0 98
Број регистрованих пословних субјеката – пословне јединице 17 211 228
Нескладне евиденције 0 46 46
Укупан број пословних субјеката 523 616 1139
Број запослених – основна дјелатност сједиште на општини 247 2287 2534
Број запослених – допунска дјелатност сједиште на општини 30 0 30
Број запослених сједиште ван општине 0 496 496
Укупан број запослених 277 2783 3060
Извор: Пореска управа Републике Српске

БРОЈ РЕГИСТРОВАНИХ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА У ОПШТИНИ СОКОЛАЦ У 2015.ГОДИНИ

Укупан број привредних субјеката на територији општине је 96.

СТРУКТУРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ПО ДЈЕЛАТНОСТИМА БРОЈ
Дрвопрерађивачка индустрија 28
Шумарство 2
Снадбијевање енергијом и водом 2
Индустрија текстила, коже и обуће 1
Прехрамбена индустрија 4
Пољопривреда 2
Грађевинарство 7
Метална и електро индустрија 2
Туризам и трговина 31
Остало
17
УКУПНО 96
Извор: Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ)

РАДЊЕ

Посебан значај за развој општине Соколац има развој предузетништва и малог бизниса. Према евиденцији Одјељења за привреду и финансије на подручју општине Соколац закључно са 16.02.2016. године регистровано је 186 радњи, а њихова структура је приказана у  сљедећој табели.

СТРУКТУРА РАДЊИ БРОЈ
Занатске радње 49
Трговине 37
Занатско-трговинске 25
Угоститељске радње 36
Јавни превоз 9
Остало 30
УКУПНО 186
Извор: Одјељење за привреду и финансије Општине Соколац

Карактеристика регистрованих радњи је да је већина лоцирана у граду, а мањи број ван града, затим да се већином ради о услужним дјелатностима, да не запошљавају већи број радника и да је мало традиционалних заната.

Трговином као основном дјелатношћу, на подручју општине Соколац бави се 37 субјеката. Већина привредних субјеката и запослених радника у њима бави се трговином на мало. Структура продајних објеката већином се може свести на продају прехрамбених и текстилних производа, производа за свакодневну употребу у домаћинству, са малим бројем специјализованих за производе одређене намјене. Територијална покривеност општине продајном мрежом је неповољна, јер се од укупног броја продајних објеката мали број налази ванградског подручја.

ГЛАВНЕ ГРАНЕ ПРИВРЕДЕ СА % УЧЕШЋА ГРАНА ДЈЕЛАТНОСТИ У ПРИВРЕДИ И % УЧЕШЋА ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА У ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ

Највеће учешће у укупном приходу привреде има трговина са 41,02% учешћа, затим слиједи грађевинарство са 19,02% учешћа, а трећа је дрвна индустрија са 14,73% учешћа у укупном приходу. Ове три гране стварају 74,77% укупног прихода. Не постоје поуздани подаци када је у питању пољопривреда јер нема системске регистрације.

ГРАНА ПРИВРЕДЕ УЧЕШЋЕ У УКУПНОМ ПРИХОДУ ПРИВРЕДЕ (%)
Трговина 41,02
Грађевинарство 19,02
Дрвна индустрија 14,73
УКУПНО 74,77
Извор: Привредна комора Источно Сарајево

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ, ОБИМ ИЗВОЗА И УВОЗА, ПОКРИВЕНОСТ УВОЗА ИЗВОЗОМ, КЉУЧНА ИЗВОЗНА ТРЖИШТА СА % СЕКТОРСКОГ УЧЕШЋА

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ У .000 КМ
Увоз 2,876
Учешће општине Соколац у увозу у регији ИС (%) 2,13
Учешће општине Соколац у увозу у РС (%) 0,06
Извоз 14,113
Учешће општине Соколац у извозу у регији ИС (%) 15,61
Учешће општине Соколац у извозу у РС (%) 0,50
Покривеност 490,63
Извор: Привредна комора Источно Сарајево

УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ У УКУПНОМ ПРИХОДУ

Учешће привреде општине Соколац у 2014.години у укупном приходу Републике Српске је 1,5%, а у укупном приходу регије Источно Сарајево 21,6%, који осим града Источно Сарајево обухвата Рогатицу, Вишеград, Хан Пијесак, Рудо, Чајниче и Ново Горажде.

БУЏЕТ ЗА ПРОМОЦИЈУ

Буџет који општина одваја за промоцију је 54.600 КМ који је предвиђен буџетском линијом – Расходи за услуге рекламе, пропаганде и односа са јавношћу у 2015.години.