Кабинет начелника

Кабинет Начелника Општине обавља стручне,организационе и друге послове за потребе Начелника општине, припрема нацрте и приједлоге аката које доноси Начелник Општине, стручно помаже Начелнику у вршењу његових дужности у управљању људским ресурсима и рјешавању приспјелих предмета и стара се о уредном достављању свих аката које доноси Начелник Општине, прати и информише Начелника о извршавању свих аката које доноси Скупштина Општине и Начелник Општине. Обавља савјетодавну функцију, у смислу савјетовања Начелника и Замјеника Начелника из области развоја општине, економских питања, борачко-инвалидске заштите, повратка, јавних набавки и интерне ревизије.

Обавља организационе и административно-техничке послове за потребе Начелника и замјеника Начелника, усклађује рад кабинета са другим организационим дијеловима у Општинској управи и и надлежним државним органима, врши послове у вези са оцјеном усаглашености са Законом аката предузећа и установа на које Начелник Општине даје сагласност, припрема и организује радние састанке за потребе Начелника Општине и протоколарне пријеме, организује сарадњу Начелника Општине са средствима информисања, учествује у припреми сарадње Општине са другим градовима и општинама, организује јавне наступе овлаштених радника Општине, послове у вези са представкама упућеним Начелнику Општине,послови техничког секретара за потребе Начелника и Замјеника Начелника Општине, врши допуну новим и ажурирање постојећих садржаја Wеб странице општине Соколац, обавља и друге послове по налогу Начелника општине.