Колегиј скупштине

У циљу унапређења ефикасности и усклађивања рада Скупштина општине успоставља колегијум кога чине:

 • Предсједник и потпредсједник Скупштине
 • Предсједници клубова одборника у Скупштини
 • Представници политичких странака које немају формиран клуб одборника у Скупштини
 • Секретар Скупштине
 • Начелник општине и замјеник начелника
 • Начелници одјељења општинске управе

Колегијум ради у сједницама. Сједнице колегијума одржавају се по потреби а најмање једанпут између двије сједнице Скупштине. Сједнице колегијума сазива и води предсједник Скупштине, а у случају његове спријечености потпредсједник Скупштине. Сједницама колегијума по позиву предсједника или на властити захтјев, могу присуствовати и други одборници у Скупштини. На сједницама колегијума води се скраћени записник.

НАДЛЕЖНОСТИ КОЛЕГИЈУМА СКУПШТИНЕ

У оквиру својих права и дужности колегијум:

 • руководи и кординира активностима у припреми сједнице Скупштине
 • утврђеје приједлог дневног реда за сједницу Скупштине
 • осигурава реализовање права и дужности одборника у обављању њихове функције
 • утврђује приједлог програма рада Скупштине и радних тијела
 • осигурава сарадњу Скупштине и општинских органа извршне власти, прати извршавање закључака и одлука Скупштине и извршавању програма Скупштине
 • осигурава сарадњу са клубовима одборника и између њих