21. мај 2024.

Бојан Маринковић, дипл.проф.физичке културе

ШЕФ ОДСЈЕКА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 483

bojan.marinkovic@opstinasokolac.net

НАДЛЕЖНОСТИ ОДСЈЕКА

Одсјек комуналне полиције обавља све послове из надлежности Комуналне полиције одређене Законом о комуналној полицији („Службени гласник РС„ број: 28/13), и одлукама Начелника и Скупштине општине Соколац.

НАДЛЕЖНОСТИ ШЕФА ОДСЈЕКА

  • руководи, организује и координира рад Комуналне полиције
  • доноси рјешења из надлежности Комуналне полиције
  • сачињава извјештаје и информације о стању у овој области
  • врши надзор у области управљања комуналном дјелатношћу у складу са законом, др. прописима и општим актима
  • врши надзор над кориштењем комуналних објеката и уређаја, одржавањем јавних површина, спортских објеката, културних историјских и националних споменика, гробља,јавне водоводне и канализационе мреже и јавних депонија
  • поставља натписе, рекламе и заставе, те води поступак и доноси рјешење поводом незаконитог поступања субјеката у овој области
  • врши контролу и доноси рјешења о отклањању недостатака на фасадама зграда и др. објеката , те доноси рјешења о постављању и одржавању натписа фирми, реклама, свијетлећих реклама и сл.
  • саставља записнике и предузима одређене мјере из области рада Комуналне полиције у складу са законом и одлукама СО-е
  • врши друге послове у складу са важећим прописима који су у надлежности Комуналне полиције и све остало што му у надлежност стави Начелник Општине
  • за свој рад одговара Начелнику општине