Тијана Ђокић, дипл. економиста

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 444 595

065 795 280

tijana.djokic@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођенa 28.10.1988. године у Сарајеву.

Основну и средњу школу завршила је у Сокоцу. Дипломирала је 12.09.2011.године на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Одбранила дипломски рад на тему Финансирање локалног развоја Босне и Херцеговине. Објавила је стручни рад на тему „Активности локалних заједница у области руралног развоја на примјеру Општине Соколац“ на III међународној научно-стручној конференцији која је одржана на Јахорини 2014. године. Исти рад је објављен у Зборнику радова научно-стручне конференције.

Тренутно окончава мастер студије на Економском факултету у Источном Сарајеву, студијски програм финансије, смјер рачуноводство и ревизија.

Приправнички стаж одрадила у Агенцији за рачуноводство „Бета“ Соколац, гдје је и наставила да ради на пословима рачуновође.

Радно искуство посједује  и као заступник у осигурању „WVP“ Д.О.О. Сарајево на пословима сарадника за закључивање уговора о животном осигурању.

Од 2015. године додатно се едуковала из области писања пројеката. Посједује цертификате за успјешно завршене едукације на тему „Писање приједлога пројеката“ и „Управљање пројектним циклусом“.

Активна је у удружењу младих „Мобилијар“ од његовог оснивања (2013.године). У оквиру поменутог удружења била је ангажована на више обука и едукација, а као координатор пројеката вриједно је поменути да иза себе има низ успјешно имплементираних пројеката, а наводимо следеће:

– Промоција здравих стилова живота-теретана на отвореном, подржан од стране омладинске фондације SHL фондација Сарајево и међународна организација World Vision International,
– Организација Едукација „Пословне вјештине“ и „Писање пројектних приједлога“ подржане кроз USAID-ов пројекат ПРО-Будућност,
– Пројекат „Вјежбајмо заједно-покрени се за мир“,
– Пројекат „Спортске акције за све нације“, асистент на пројекту подржаном од  стране USAID и ПРО-Будућност,
– Пројекат Отварање локалног волонтерског сервиса у Сокоцу, подршка Омладинског комуникативног центра Бања Лука,

Као представник Планинарског друштва „Гласинац“ учествовала је на више конференција организованих од стране „Via Dinarica“, а на тему „Одрживи развој туризма и локални економски раст“.

Удата, мајка једног дјетета.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

Одјељење за локални развој врши стручне и управне послове који се односе на локални развој и планирање локалног развоја у областима пољопривреде, водопривреде, просторног планирања, екологије и заштите животне средине, туризма, угоститељства, занатства и трговине. Такође, израђује пројекте за сваку наведену област, успоставља сарадњу са вишим нивоима власти у Републици Српској и БиХ, међународним организацијама и фондовима и обавља друге послове који му се ставе у надлежност.

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

 • руководи и координира радом одјељења и врши распоред послова и задатака на службенике и раднике у Одјељења
 • обезбјеђује законитост и правилност,благовременост и економичност у извршавању послова и задатака
 • организује и унапређује рад у Одјељењу
 • прати стање у области за које је Одјељење надлежно и покреће иницијативе за рјешавање актуелних питања
 • прати реализацију пројеката предвиђених Стратегијом развоја општине Соколац
 • утврђује програм рада Одјељења, стара се о његовом извршавању и извјештава Начелника општине о раду Одјељења
 • организује, координира и сарађује са мјесним и другим заједницама и пружа помоћ у њиховом раду из ове области, информише их по појединим питањима за које су заинтересовани, и примљене информације и сугестије обрађује, и предузима потребне мјере у вези с тим
 • прати рад сваког извршиоца Одјељења
 • координира рад са осталим одјељењима
 • врши израду информација и извјештаја из дјелокруга рада Одјељења
 • прати законе, прописе и др. акте из области рада Одјељења
 • обавља и друге послове које му стави у надлежност Начелник општине
 • за свој рад и рад Одјељења одговара Начелнику општине