24. мај 2024.

Добрила Боровчанин, дипл. правник

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ (П.О. НАЧЕЛНИКА)

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 444 595

066 714 019

dobrila.borovcanin@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођена 9. августа 1960.године у Сокоцу. Године 1979. завршила гимназију у Сокоцу, а Правни факултет у Сарајеву 1983.године

Након заврешног факултета засновала радни однос у РО Романија гдје је стицала радно искуство у обављању правних послова. Године 1986. прелази у Средњу школу Соколац гдје обавља послове секретара и професора. Од 2000.године запослена у Општини Соколац гдје обавља послове самосталног стручног сарадника и секретара Скупштине општине Соколац.

Мајка једног дјетета.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

Одјељење за локални развој врши стручне и управне послове који се односе на локални развој и планирање локалног развоја у областима пољопривреде, водопривреде, просторног планирања, екологије и заштите животне средине, туризма, угоститељства, занатства и трговине. Такође, израђује пројекте за сваку наведену област, успоставља сарадњу са вишим нивоима власти у Републици Српској и БиХ, међународним организацијама и фондовима и обавља друге послове који му се ставе у надлежност.

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

 • руководи и координира радом одјељења и врши распоред послова и задатака на службенике и раднике у Одјељења
 • обезбјеђује законитост и правилност,благовременост и економичност у извршавању послова и задатака
 • организује и унапређује рад у Одјељењу
 • прати стање у области за које је Одјељење надлежно и покреће иницијативе за рјешавање актуелних питања
 • прати реализацију пројеката предвиђених Стратегијом развоја општине Соколац
 • утврђује програм рада Одјељења, стара се о његовом извршавању и извјештава Начелника општине о раду Одјељења
 • организује, координира и сарађује са мјесним и другим заједницама и пружа помоћ у њиховом раду из ове области, информише их по појединим питањима за које су заинтересовани, и примљене информације и сугестије обрађује, и предузима потребне мјере у вези с тим
 • прати рад сваког извршиоца Одјељења
 • координира рад са осталим одјељењима
 • врши израду информација и извјештаја из дјелокруга рада Одјељења
 • прати законе, прописе и др. акте из области рада Одјељења
 • обавља и друге послове које му стави у надлежност Начелник општине
 • за свој рад и рад Одјељења одговара Начелнику општине