20. мај 2024.

мр Милован Бјелица

НАЧЕЛНИК

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 056

nacelnik@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођен  19.10.1958. године у Рогатици. Као кандидат СДС-а, на ову функцију изабран је на локалним изборима 7.октобра 2012.године, а по други пут реизабран 15.новембра 2020.године. Ожењен, има једно дијете и троје унучади. По занимању је магистар економских наука.

Потиче од оца Рада из Бранковића и мајке Анице Јашаревић из Соколовића. Основну и средњу економску школу завршио је у Горажду. По завршетку средње школе запослио се у „Шипад“ Романију Соколац. 1984. године отишао је на одслужење војног рока ЈНА у Београд, одликован је значком примјеран војник. Своје образовање наставио је уз рад.

Вишу школу завршио у Београду са просјечном оцјеном 8.38, а дипломирао са оцјеном 10 (десет).

Високо образовање стекао на Факултету за услужни бизнис, Универзитета ,,Educons“ у Новом Саду (Сремској Каменици).

На истоименом Универзитету, године 2003. уписао постдипломске студије, а у марту 2012.године одбранио магистарски рад на тему Компаративна анализа ефикасности јавног менаџмента у југоисточној Европи са посебним освртом на Источно Сарајево.

Члан је је Српске демократске странке од 1990.године и предсједник Општинског одбора Српске демократске странке Соколац.

Обављао је дужност књиговође у предузећу, директора предузећа, директора дирекције Српске демократске странке Републике Српске, биран за одборника у Општини Соколац и Граду Српско Сарајево. Обављао је дужност предсједника клуба одборника у Општини и Граду, биран за предсједника Скупштине града Источно Сарајево, члана повјереништва града Српско Сарајево и члана Управног одбора дирекције за Обнову и изградњу града Српско Сарајево.

Објавио књигу „Романијска стварност“ 2008. године.

ОДЛИКОВАЊА

 • Орден Светога Саве
 • Орден Немањића Републике Српске
 • Орден Његоша првог реда
 • Орден Његоша другог реда
 • Златни орден Светог Свештеномученика Петра Дабробосанског Епархије дабробосанске
 • Повеља општине Соколац
 • Повеља Града Источно Сарајево
 • Повеља Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву
 • Повеља Српске демократске странке Републике Српске
 • Грб општине Соколац
 • Грамата Епархије дабробосанске
 • Грамата Епархије зворничко-тузланске
 • Златна плакета Светог Свештеномученика Петра Дабробосанског Епархије дабробосанске
 • Плакета Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву
 • Златна плакета Удружења „Ратних војних инвалида општине Соколац“
 • Сребрени грб Републике Асоцијације „Ствараоци Републике Српске“

ИЗБОР И ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА

Начелника бирају грађани на непосредним изборима, на период од 4 године. За начелника је изабран онај кандидат који добије највећи број гласова од броја бирача који су изашли на изборе. Начелник је носилац извршне власти у Граду. Начелник руководи Општинском управом и одговоран је за њен рад. Начелник заступа и представља Општину. Начелник може путем писане пуномоћи овластити друго лице да заступа Општину у судским, управним и другим поступцима и дати овлашћења за закључивање правног посла у име Општине, а у границама својих овлашћења. Начелник може овластити друго лице да представља Општину и одредити му границе тог овлашћења. За давање пуномоћи и овлашћења одговоран је начелник.

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА

 • предлаже Статут Општине
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестицони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Општине, његових права и обавеза
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава општински буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине
 • извршава законе и друге прописе Републике и општине чије је извршење повјерено општини
 • доноси одлуку о оснивању Општинске управе
 • доноси правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
 • доноси план цивилне заштите Општине и обезбјеђује његову реализацију
 • реализује сарадњу Општине са другим градовима, општинама, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина
 • даје сагласност на цијене комуналних и других услуга из надлежности Општине, у складу са прописима
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду Општинске управе
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону
 • закључује уговоре у име Општине, у складу са овим Статутом и актима Скупштине Општине
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Општиснске управе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини Општине
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом
 • обавља друге послове утврђене законом и Статутом Општине

ОПОЗИВ НАЧЕЛНИКА

Начелник може бити опозван у поступку утврђеном у Закону.

Поступак за опозив начелника, у случајевима утврђеним Законом може покренути најмање 1/3 одборника Скупштине општине. Поступак опозива може покренути и најмање 10% бирача уписаних у бирачки списак Града. Иницијативу за опозив могу покренути и удружења грађана под условом да ту иницијативу подржи најмање 10% бирача уписаних у бирачки списак Општине.

О иницијативи за опозив начелника, покренутој од стране 1/3 одборника, 10% бирача уписаних у бирачки списак Општине или удружења грађана и подржаном од стране најмање 10% бирача уписаних у бирачки списак Општине изјашњава се Скупштина Општине у року од 60 дана од дана подношења иницијативе. О иницијативи за опозив начелника Скупштина општине доноси одлуку већином гласова од укупног броја одборника.

У случају да Скупштина општине прихвати иницијативу за опозив, расписује се референдум о опозиву у року од 60 дана. За опозив начелника потребна је већина гласова бирача изашлих на референдум.