25. фебруар 2024.

Бојана Косорић, дипл. економиста

ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 055

066 251 202

bojana.kosoric@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођена 26.3.1989. године у Сокоцу. Основну школу и гимназију завршила у Сокоцу. Године 2012. дипломирала на Економском факултету Пале, одсјек Економија јавног сектора.

Од 2013. до 2018. године обављала послове Самосталног стручног сарадника за послове рачуноводства у Јавној установи Центар за социјални рад Соколац, уз повремено ангажовање у Одјељењу за привреду и финансије Општине Соколац (2015/2016. год.).

Од септембра 2018. године распоређена на послове и радне задатке Шефа одсјека за финансије и буџет у Одјељењу за привреду и финансије Општине Соколац.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДСЈЕКА

Одсјек за финансије и буџет врши стручне и друге послове који се односе на праћење остваривања политике финансирања у Општини, припрема нацрт буџета, завршни рачун, прати приходе извршења и расходе буџета, врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање Општинске управе, фондова и других органа који се финансирају из буџета Општине, израђује извјештаје и информације из ове области и доставља их на увид надлежним органима, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

НАДЛЕЖНОСТИ ШЕФА ОДСЈЕКА

  • руководи Одсјеком за финансије и буџет
  • учествује у изради нацрта и приједлога буџета Општине
  • врши буџетирање и подношење извјештаја у складу са рачуноводственим класификацијама
  • спроводи све законом прописане акте и одлуке, који се тичу финансијског и буџетског пословања, а посебно Закон о трезору ( „Сл.гласник Р.С.“ број 16/05 и 92/09), те Одлуку Владе Р.С. о увођењу трезора у јединице локалне самоуправе („Сл. Гласник Р.С.“ број 56/11 )
  • прати обезбјеђује правилан пренос средстава буџетским корисницима
  • заједно са Начелником Одјељења стара се о законитости, правилном и рационалном трошењу буџетских средстава
  • извјештава Начелника Одјељења о свом раду и раду Одсјека за финансије
  • прати рад сваког извршиоца у Одсјеку за финансије
  • врши и друге послове које му стави у надлежност Начелник Одјељења
  • за свој рад и рад Одсјека одговара Начелнику Одјељења