30. новембра 2023.

Бране Грујић, дипл. економиста

ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 713, локал 213

065 950 749

brane.grujic@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођен 19.7.1981. године у Сарајеву. Основну и средњу школу завршио у Сокоцу.

Дипломирао у Новом Саду 2003.године и стекао звање дипломирани економиста. У Општинској управи општине Соколац запослен од 2004.године на пословима самосталног стручног сарадника за књиговодство. Такође је обављао послове Секретара Комисије за јавне набавке у периоду од 2005. до 2008.године и предсједник Комисије за јавне набавке у периоду од 2008. до 2010.године.

Обављао функцију предсједника Савјета мјесне заједнице Баре од 2006. до 2008.године. Распоређен на послове и радне задатке Шефа одсјека за привреду и друштвене дјелатности у Одјељењу за привреду и финансије од 1.1.2013.године.

Ожењен, отац три дјетета.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДСЈЕКА

Одсјек за привреду и друштвене дјелатности врши стручне и управне послове који се односе на студијске и аналитичке послове из области привреде и друштвених дјелатности, приватног предузетништва, науке и културе, здравства и информисања, области образовања,васпитања, омладинског организовања невладиних организација, спорта и физичке културе, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

НАДЛЕЖНОСТИ ШЕФА ОДСЈЕКА

  • руководи Одсјеком за привреду и друштвене дјелатности
  • извјештава Начелника Одјељења о раду привредних субјеката на подручју општине
  • предлаже и припрема план за развој мале привреде
  • врши израду информација и извјештаја из дјелокруга рада Одсјека
  • извјештава Начелника Одјељења о свом раду и раду Одсјека за привреду
  • прати рад сваког извршиоца у Одсјеку за привреду
  • врши и друге послове које му стави у надлежност Начелник Одјељења
  • за свој рад и рад Одсјека одговара Начелнику Одјељења