24. марта 2023.

Љиљана Дамјановић, дипл. економиста

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ (П.О. НАЧЕЛНИКА)

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 715, локал 205

066 805 231

ljiljana.damjanovic@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођена 11.11.1980. године у Сокоцу. Основну и средњу школу завршила у Сокоцу. 1999. године уписала Економски факултет, а 2005. године стекла звање дипломирани економиста.

Од 2007. године запослена у Општинској управи општине Соколац у Одјељењу за општу управу, на реферату самостални стручни сарадник за ISO-стандарде и стручнo усавршавање запослених.

Обављала функцију одборника у Скупштини општине Соколац у два мандата од 2000. до 2008. године. Бавила се друштвеним радом, кроз рад различитих омладинских организација са подручја општине Соколац, од своје 14-те године радила хонорарно, као спикер, на тадашњој „Радио-Романији“, све до 2001. године.

Удата, мајка двоје дјеце.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

Одјељење за општу управу припрема одлуке и друге акте из своје надлежности, врши стручне послове који се односе на послове пријемне канцеларије, послове грађанских стања, матичне књиге, држављанство, лично име и друго, борачко-инвалидску заштиту, радне односе и социјалну заштиту грађана, архиву, овјеру потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних регистара, пружање правне помоћи, послове дактилографа, послове чишћења и физичког обезбјеђења објекта, те друге послове органа управе који нису у надлежности других одјељења.

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

 • руководи и координира радом Одјељења и врши распоред послова и задатака на службенике и раднике у Одјељењу
 • обезбјеђује законитост и правилност, благовременост и економичност у извршавању послова и задатака
 • организује и унапређује рад у Одјељењу
 • прати стање у областима за које је Одјељење надлежно и покреће иницијативе за рјешавање актуелних питања
 • израђује нацрте нормативних аката из надлежности Одјељења
 • води управни поступак
 • утврђује програм рада Одјељења, стара се о његовом извршавању и извјештава начелника Општине о раду Одјељења
 • прати рад сваког извршиоца у Одјељењу
 • координира рад са осталим одјељењима
 • врши израду информација и извјештаја из дјелокруга рада Одјељења
 • прати законе, прописе и друге акте из области рада Одјељења
 • обавља и друге послове које му стави у надлежност Начелник
 • за свој рад и рад Одјељења одговара Начелнику