20. марта 2023.

Срна Рајак

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 715

066 843 577

srna95.sr@gmail.com

БИОГРАФИЈА

Рођена 4.децембра 1995. године у Сокоцу. Основну и средњу школу завршила у Сокоцу. Тренутно похађа студије Педагошког факултета, одсјек математика и физика. Активан члан АК ,,Гласинац“ Соколац, а 2010. године проглашена за перспективног спортисту општине Соколац. Тренер млађих категорија.

НАДЛЕЖНОСТИ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Потпредсједник Скупштине општине обавља послове које му повјери предсједник Скупштине општине у оквиру својих овлашћења, замјењује предсједника Скупштине општине у његовом одсуству и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине и другим актима Скупштине општине.

ИЗБОР ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Потпредсједник Скупштине општине се бира на конститутивној сједници Скупштине општине из реда одборника, на временски период трајања мандата Скупштине.

Комисија за избор и именовање, након обављених консултација са политичким странкама и коалицијама које имају одборника у Скупштини и независним одборницима, предлаже једног или више кандидата за избор потпредсједника Скупштине.

За потпредсједника Скупштине изабран је кандидат који је добио већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини.

Уколико се у првом кругу не изабере потпредсједник Скупштине, спроводи се други круг избора.

У другом кругу кандидати за потпредсједника Скупштине су два кандидата са највећим бројем остварених гласова из првог изборног круга, а уколико имају исти број гласова, прва два кандидата са листића за гласање.

Уколико у другом изборном кругу ни један од кандидата не добије већину гласова од укупног броја изабраних одборника, поступак избора потпредсједника Скупштине се комплетно понавља.

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ

Функција потпредсједника Скупштине општине престаје у случајевима утврђеним законом и Статутом општине.

Потпредсједник Скупштине може бити разрјешен дужности и прије истека мандата ако:

  • поднесе оставку
  • због издржавања казне затвора мора бити одсутан са дужности шест мјесеци и дуже, даном ступања на издржавања казне
  • због дуге и тешке болести, која га онемогућава да обавља ту дужност
  • постоје други случајеви утврђени законом и Статутом

Потпредсједник Скупштине може бити разрјешен дужности, ако је за разрјешење гласала надполовична већина од укупног броја одборника у Скупштини.

Потпредсједник Скупштине може бити смијењен са функције ако исту не обавља у складу са Уставом, законом и у оквиру датих овлаштења, а опозван ако функцију не обавља савјесно или довољно успјешно у складу са Статутом.

Иницијативу за смјену потпредсједника Скупштине може покретнути једна трећина одборника у Скупштини.