21. септембра 2023.

Гордана Мочевић, дипл. економиста

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 448 712, локал 209

065 962 027

gordana.mocevic@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођена 10.02.1961.године у Храсници, општина Илиџа. У општини Соколац запослена од 05.03.1997.године и обавља послове помоћника Секретара локалне управе, Секретара Извршног одбора општине Соколац и самосталног стручног сарадника за правне и друге послове у кабинету начелника. Удата, мајка једног дјетета.

НАДЛЕЖНОСТИ САМОСТАЛНОГ СТРУЧНОГ САРАДНИКА ЗА ПРАВНЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ

 • припрема нацрте односно приједлоге одлука и других аката које доноси Начелник
 • учествује у припреми нацрта односно приједлоге одлука и других аката које доноси СО-е
 • прати извршење одлука и других аката које доноси Начелник
 • пружа стручну помоћ начелницима Одјељења приликом израде нацрта и приједлога и општих аката које доноси Начелник Општине и СО-е,чији је предлагач Начелник
 • припрема акте и преписке за Владу РС, Министарства РС и др.државне органе и републичке институције
 • припрема одговоре по ријешеним предметима и стара се о законитом и благовременом достављању истих
 • обавља организационе и техничке послове у вези са одржавањем сједница колегија начелника и учествује у раду колегија
 • обавља организационе послове у вези са одржавањем састанака и пријема представника државних органа и др. званичника у кабинету Начелника
 • стара се о благовременом објављивању одлука и др.аката у „Сл. новинама Града Источно Сарајево“ које доноси Начелник
 • одговара за законито, ажурно и благовремено обављање послова и задатака
 • обавља и друге послове по наређењу и овлаштењу Начелника Општине
 • за свој рад одговара Начелнику Општине и истом подноси извјештај о раду