21. фебруар 2024.

Митар Пржуљ, дипл. економиста

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ (П.О. НАЧЕЛНИКА)

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 713, локал 221

066 271 572

mitar.przulj@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођен 28.3.1976.године у Сокоцу. Основну школу завршио у Кнежини а средњу у Сокоцу.

Дипломирао 2003.године на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. У Општини Соколац радио на мјесту самосталног стручног сарадника за студијско-аналитичке послове у периоду од 2004. до 2012.године. У периоду од 2007. до 2010.године вршио дужност предсједника Синдикалне организације општине Соколац, а у периоду од 2006. до 2012.године био предсједник Омладинског центра „Луча“.

На мјесто начелника Одјељења за привреду и финансије општине Соколац именован у три мандата, и то 2012., 2017. и 2021.године.

Ожењен, отац једног дјетета.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Одјељење за привреду и финансије је дефинисано кроз двије организационе јединице:

 1. Одсјек за привреду и друштвене дјелатности
 2. Одсјек за финансије и буџет

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

 • руководи Одјељењем за привреду и финансије
 • стара се о наплати и извршењу јавних и других прихода буџета
 • учествује у изради нацрта и приједлога буџета Општине
 • заједно са Начелником Општине стара се о законитости, правилном и рационалном трошењу буџетских средстава
 • прати и предузима све радње за извршење Закона из области привреде и финансија
 • учествује у раду СО-е када се расправља о питањима из надлежности овог Одјељења
 • прати рад Шефова одсјека и рад сваког Одсјека у цјелини
 • координира рад са другим Одјељењима у Општинкој управи
 • извјештава Начелника Општине о свом раду и раду Одјељења за привреду и финансије
 • врши и друге послове које му у надлежност стави Начелник општине
 • за свој рад и рад Одјељења одговара Начелнику општине