Мирјана Субашић, дипл.правник

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 714, локал 106

065 008 126

mirjana.subasic@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођена 20. августа 1982. године у Сокоцу.

Основу и средњу школу-гимназију завршила у Сокоцу. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву-Пале 2010.године. Приправнички стаж одрадила у Општинској управи Соколац-Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове.

Стручни управни испит положила 2013. године при Министарству правде БиХ. Била запослена као самостални стручни сарадник за правне послове у Одјељењу за привреду и финансије Општинске управе Општине Соколац. Након тога била ангажована као предсједник Комисије за излагање непокретности и утврђивање права на непокретностима при Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Соколац.

Удата, мајка једног дјетета.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦ

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове је дефинисано кроз једну организациону јединицу:

 1. Одсјек комуналне полиције

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове врши стручне и управне послове који се односе на примјену просторно-планске документације, издавање локацијских услова и одобрења за грађење, технички преглед објеката и издавање грађевинских и употребних дозвола, врши контролу инвестиционо-техничке документације, надзор над дјелатностима у оквиру надлежности одјељења, утврђује висину накнада за једнократну ренту и уређење градског грађевинског земљишта, води евиденцију о становима на подручју општине Соколац, врши контролу законитог обрачуна откупне цијене стана, врши упис оснивања заједница етажних власника зграда у Регистар, води геодетско-информациони систем, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

У Одјељењу постоји организациона јединица Одсјек комуналне полиције који обавља све послове из надлежности Комуналне полиције одређене Законом о комуналној полицији („Службени гласник РС„ број: 28/13), и одлукама Начелника и Скупштине општине Соколац.

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

 • руководи и координира радом одјељења и врши распоред послова и задатака на службенике и раднике у Одјељењу
 • обезбјеђује законитост и правилност, благовременост и економичност у извршавању послова и задатака
 • прати законе, прописе и друге акте из области рада Одјељења
 • организује и унапређује рад у Одјељењу
 • прати стање у области за које је Одјељење надлежно (просторно уређење, стамбено комунални и имовинско-правне послове) и покреће иницијативе за рјешавање актуелних питања
 • утврђује програм рада Одјељења, стара се о његовом извршавању и извјештава начелника Општине о раду Одјељења
 • организује, координира и сарађује са мјесним  и другим заједницама и пружа помоћ у њиховом раду из ове области, информише их по појединим питањима за које су заинтерсовани; примљене информације и сугестије обрађује, те предузима потребне мјере у вези с тим,
 • прати рад сваког извршиоца Одјељења
 • координира рад са осталим одјељењима
 • врши израду информација и извјештаја из дјелокруга рада Одјељења
 • обавља и друге послове које му стави у надлежност начелник Општине
 • за свој рад и рад Одјељења одговара начелнику Општине