Борјанка Крсмановић, дипл.правник

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ (П.О. НАЧЕЛНИКА)

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 714, локал 206

066 805 246

borjanka.krsmanovic@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођена 12.јуна 1981. у Рогатици. Основну и Средњу школу завршила у Сокоцу. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, дана 23.11. 2006. Њено прво запослење тече од 04.12.2006. у општини Соколац у кабинету Предсједника Скупштине општине Соколац. Од 2012. до 2020.године обављала функцију секретара Скупштине општине Соколац.

Положила је стручни-управни испит за високу школско спрему 06.03.2008. године, а 24.04.2012.године положила је правосудни испит пред Комисијом за полагање правосудног испита Министарства правде Босне и Херцеговине .

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦ

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове је дефинисано кроз једну организациону јединицу:

 1. Одсјек комуналне полиције

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове врши стручне и управне послове који се односе на примјену просторно-планске документације, издавање локацијских услова и одобрења за грађење, технички преглед објеката и издавање грађевинских и употребних дозвола, врши контролу инвестиционо-техничке документације, надзор над дјелатностима у оквиру надлежности одјељења, утврђује висину накнада за једнократну ренту и уређење градског грађевинског земљишта, води евиденцију о становима на подручју општине Соколац, врши контролу законитог обрачуна откупне цијене стана, врши упис оснивања заједница етажних власника зграда у Регистар, води геодетско-информациони систем, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

У Одјељењу постоји организациона јединица Одсјек комуналне полиције који обавља све послове из надлежности Комуналне полиције одређене Законом о комуналној полицији („Службени гласник РС„ број: 28/13), и одлукама Начелника и Скупштине општине Соколац.

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

 • руководи и координира радом одјељења и врши распоред послова и задатака на службенике и раднике у Одјељењу
 • обезбјеђује законитост и правилност, благовременост и економичност у извршавању послова и задатака
 • прати законе, прописе и друге акте из области рада Одјељења
 • организује и унапређује рад у Одјељењу
 • прати стање у области за које је Одјељење надлежно (просторно уређење, стамбено комунални и имовинско-правне послове) и покреће иницијативе за рјешавање актуелних питања
 • утврђује програм рада Одјељења, стара се о његовом извршавању и извјештава начелника Општине о раду Одјељења
 • организује, координира и сарађује са мјесним  и другим заједницама и пружа помоћ у њиховом раду из ове области, информише их по појединим питањима за које су заинтерсовани; примљене информације и сугестије обрађује, те предузима потребне мјере у вези с тим,
 • прати рад сваког извршиоца Одјељења
 • координира рад са осталим одјељењима
 • врши израду информација и извјештаја из дјелокруга рада Одјељења
 • обавља и друге послове које му стави у надлежност начелник Општине
 • за свој рад и рад Одјељења одговара начелнику Општине