20. марта 2023.

Јелена Поповић, мастер права

в.д. СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 715, локал 220

065 472 204

-

БИОГРАФИЈА

Рођена 13.јула 1988. године у Сарајеву. Основну и средњу школу завршила је у Сокоцу. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву завршила 2011. године, а потом уписала Мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду, грађанско-правни смјер и стекла звање мастер права. Приправнички стаж одрадила је у Скупштини Општине Соколац, а од 2013. године запослена је као самостални стручни сарадник за правне и административне послове у Скупштини Општине Соколац.

Удата и мајка једног дјетета.

НАДЛЕЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

Секретар Скупштине општине има право и дужности да:

  • помаже предсједнику Скупштине у припреми сједница Скупштине и њених радних тијела
  • стара се о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђује услове за рад клубова одборника
  • одговоран је за правно техничку обраду података усвојених на сједници Скупштине
  • по потреби непосредно контактира са општинском административном службом и другим институцијама приликом припреме стручних и других материјала за Скупштину и њенних радних тијела
  • усклађује рад на изради прописа за сједницу Скупштине и њених радних тијела
  • помаже предсједнику Скупштине у реализацији скупштинских закључака
  • одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката, које је донијела Скупштина и за достављање закључака и одборничких питања надлежним органима и службама
  • руководи радом стручне службе Скупштине и њених радних тијела
  • врши и друге послове по овлаштењу предсједника

ИЗБОР СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

Скупштина општине бира и именује секретара Скупштине општине након проведеног поступка јавног оглашавања, у складу са законом, већином гласова од укупног броја одборника, а на вријеме трајања мандата Скупштине општине.

За секретара може бити изабрано лице из реда дипломираних правника, са најмање 5 година радног искуства и положеним стручним испитом за рад у општинској управи Општине или правосудним испитом.

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ

Секретар Скупштине Општине може бити разријешен прије истека времена на које је изабран: на лични захтјев или ако послове не врши у складу са законом и актима органа Општине.

Приједлог за покретање поступка за разрјешење секретара Скупштине Општине може поднијети начелник, предсједник Скупштине Општине или најмање 1/3 одборника Скупштине Општине.