Борјанка Крсмановић, дипл. правник

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 715, локал 112

066 805 246

borjanka.krsmanovic@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођена 12.јуна 1981.године у Рогатици. Основну и Средњу школу завршила у Сокоцу. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, дана 23.11. 2006.године.

Њено прво запослење тече од 04.децембра 2006. у општини Соколац у кабинету предсједника Скупштине општине Соколац. Положила је стручни-управни испит за високу школску спрему 06.марта 2008.године, а 24.априла 2012.године положила правосудни испит пред Комисијом за полагање правосудног испита Министарства правде Босне и Херцеговине.

Именована за Секретара Скупштине општине Соколац 29.новембра 2012.године, а за Секретара Скупштине општине Соколац у другом мандату 24.фебруара 2017.године.

НАДЛЕЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

Секретар Скупштине општине има право и дужности да:

  • помаже предсједнику Скупштине у припреми сједница Скупштине и њених радних тијела
  • стара се о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђује услове за рад клубова одборника
  • одговоран је за правно техничку обраду података усвојених на сједници Скупштине
  • по потреби непосредно контактира са општинском административном службом и другим институцијама приликом припреме стручних и других материјала за Скупштину и њенних радних тијела
  • усклађује рад на изради прописа за сједницу Скупштине и њених радних тијела
  • помаже предсједнику Скупштине у реализацији скупштинских закључака
  • одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката, које је донијела Скупштина и за достављање закључака и одборничких питања надлежним органима и службама
  • руководи радом стручне службе Скупштине и њених радних тијела
  • врши и друге послове по овлаштењу предсједника

ИЗБОР СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

Скупштина општине бира и именује секретара Скупштине општине након проведеног поступка јавног оглашавања, у складу са законом, већином гласова од укупног броја одборника, а на вријеме трајања мандата Скупштине општине.

За секретара може бити изабрано лице из реда дипломираних правника, са најмање 5 година радног искуства и положеним стручним испитом за рад у општинској управи Општине или правосудним испитом.

ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ

Секретар Скупштине Општине може бити разријешен прије истека времена на које је изабран: на лични захтјев или ако послове не врши у складу са законом и актима органа Општине.

Приједлог за покретање поступка за разрјешење секретара Скупштине Општине може поднијети начелник, предсједник Скупштине Општине или најмање 1/3 одборника Скупштине Општине.