25. фебруар 2024.

Јелена Пајић, магистар економије

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 712, локал 204

065 631 334

jelena.pajic@opstinasokolac.net

БИОГРАФИЈА

Рођена 06.марта 1986.године у Сокоцу. Основну и средњу школу завршила у Сокоцу.

Године 2005. уписала Економски факултет у Суботици (Универзитет Нови Сад) и 2008.године стекла звање економиста – смјер финансије, банкарство и осигурање.

Године 2010.године уписала мастер студије на Економском факултету Суботица (Универзитет Нови Сад) и 2015.године стекла звање мастер економиста финансија, банкарства и осигурања.

Од 20.јула 2010. до 20. јула 2011.године радила као приправник у комерцијалном сектору у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Бања Лука – дирекција Соколац. Од 1.фебруара 2016.године до 1.октобра 2016.године радила у Wiener осигурању а.д. Бања Лука – филијала Соколац у продаји на свим пословима.

Удата, мајка једног дјетета.

НАДЛЕЖНОСТИ ВИШЕГ СТРУЧНОГ САРАДНИКА

 • учествује у припреми и изради годишњег плана јавних набавки и учествује у праћењу имплементације истог
 • преко одговарајућих публикација прати измјене Закона о јавним набавкама
 • на WEB страници Агенције за јавне набавке, прати и проучава карактеристична питања из те области
 • учествује у изради тендерске документације у координацији са начелницима одјељења
 • врши израду и праћење свих аката по расписаним тендерима дефинисаних законом
 • врши оперативне послове објављивања тендера
 • прати рокове по расписаним тендерима,као и све друге рокове у циљу благовремене реализације уговора
 • доставља одговоре,одлуке, обавјештења и све друге акте учесницима тендера предвиђено ЗЈНБиХ
 • издаје тендеску документацију понуђачима
 • учествује у раду Комисије за јавне набавке
 • припрема извјештаје Агенцији за јавне набавке у складу са ЗЈНБиХ
 • израђује периодичне и годишње информација из области јавних набавки
 • координира између Комисије за јавне набавке и одјељења у општини која су иницирала јавну набавку
 • прати и организује разне облике стручног усавршавања и израде плана и програма, пружа стручну помоћ и ради на припреми периодичних и годишњих информација из области јавних набавки
 • обавља и друге послове по наређењу и овлаштењу Начелника Општине, за свој рад одговара Начелнику Општине

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1. Бране Грујић, предсједник
 2. Јелена Јовановић, члан испред правне области
 3. Драгина Ћајић, члан испред економске области
 4. Станка Милинковић, члан
 5. Даниела Цвијетић, члан

НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ И ТИМА

 • обезбјеђење отвореног и транспарентног провођења јавних набавки за потребе Општинске управе
 • осигурање транспарентног трошења јавних средстава
 • праћење прописа из области јавних набавки
 • провођење поступака јавних набавки
 • учешће на припреми планова,тендерских документација, рјешења, изјашњења, одлука, уговора и других аката из надлежности Начелника Општине везано за примјену Закона о јавним набавкама
 • координација рада између организационих јединица Општинске службе из области јавних набавки
 • обезбјеђење и достављање расположиве документације из области јавних набавки
 • објава, допуна новим и ажурирање постојећег садржаја у тендерском дијелу веб странице Општине
 • Други послови по наређењу Начелника

Рад и надлежности Комисије за јавне набавке и Тима за јавне набавке Општинске управе Општине Соколац регулисани су Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста , Правилником о јавним набавкама Општине Соколац, Правилником о поступку директног споразума Општине Соколац и Правилником о успостављању и раду Комисије за јавне набавке Општине Соколац.

У циљу отвореног и транспарентног информисања у вези са провођењем јавних набавки, те побољшања квалитета истог, Општина Соколац ће путем своје званичне WEB странице, објављивати обавјештења о јавним набавкама роба, услуга и радова. Огласи на нашој WEB страници преносиће се у цијелости онакви какви су објављени на wеб страници Агенције за јавне набавке БиХ.