20. мај 2024.

-

ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА

Гласиначка 13, 71350 Соколац

057 448 056

-

-

ИЗБОР И ДУЖНОСТИ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Замјеника начелника бира Скупштина општине на предлог начелника, по поступку предвиђеном за избор предсједника Скупштине општине утврђеним Статутом Општине и Пословником Скупштине Општине. Замјеник начелника извршава дужности које му повјери начелник, замјењује начелника и дјелује у његово име када је начелник одсутан или спријечен у вршењу својих дужности, као и друге послове у складу са Законом и Статутом Општине. У случају престанка функције начелника, замјеник начелника има сва овлашћења која припадају начелнику у складу са Законом и Статутом, до избора новог начелника. Функција замјеника начелника може престати у случају предвиђеним Законом и Статутом Општине.

ОПОЗИВ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА

Замјеник начелника може бити опозван ако функцију не врши у складу са Законом или не спроводи одлуке органа Општине.

Приједлог за опозив замјеника начелника може поднијети начелник или најмање 1/3 одборника у Скупштини Општине.

Ако приједлог за опозив замјеника начелника није поднио начелник, у поступку по приједлогу за опозив замјеника начелника прибавља се мишљење начелника. Опозив замјеника начелника врши се по поступку предвиђеном за опозив предсједника Скупштине општине.