Мјесне заједнице

Општина Соколац се састоји од 12 мјесних заједница, и то:

Р.Б. НАЗИВ ПРЕДСЈЕДНИК/ЦА БРОЈ ТЕЛЕФОНА
1. Соколац I
Ђерић Небојша 065/742-143
2. Соколац II
Батинић Стеван 065/859-457
3. Каљина Лазаревић Веселин 066/490-821
4. Баре Грујић Бране 065/950-749
5. Кнежина Тодоровић Ранка 065/804-923
6. Нехорићи Ерић Миодраг 065/272-535
7. Жљебови Орашанин Младен 065/339-792
8. Маргетићи Новосел Славко 065/962-895
9. Соколовићи Бартула Бране 065/180-046
10. Ћаварине Беатовић Миле 065/521-485
11. Подроманија Дебелногић Мића 065/951-425
12. Бјелосављевићи Новосел Љубан 065/695-512

У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и остварују:

  • покретањем иницијатива и учешћем у јавној расправи приликом припреме и доношења просторних и урбанистичких планова Општине за подручје мјесне заједнице
  • покретањем иницијатива, давањем мишљења и учешћем у изградњи комуналних објеката и објеката у општој употреби
  • покретањем иницијативе и учешћем у јавним расправама о активностима које су у вези са развојем привреде и друштвених дјелатности
  • прикупљањем и достављањем органима Општине, јавним предузећима и установама представке и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и приједлоге грађана за рјешавање питања од њиховог заједничког интереса
  • учешћем у обезбјеђивању просторних, финансијских и организационих услова за спорт и рекреацију
  • организовањем разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју
  • заштитом од елементарних непогода и организовањем, отклањањем или ублажавањем посљедица од елементарних непогода
  • сарадњом са удружењима грађана о питањима која су од интереса за грађане мјесне заједнице и
  • обављањем других послова, у складу са законом, овим статутом и актима Скупштине Општине

Грађани путем Савјета мјесне заједнице (у даљем тексту: Савјет) учествују у поступку утврђивања приједлога планова изградње објеката комуналне инфраструктуре на подручју мјесне заједнице.

Скупштина Општине може посебном одлуком повјерити мјесној заједници обављање послове из надлежности Општине, у складу са законом и Статутом.

Административне и стручне послове за потребе мјесних заједница, упис и вођење регистра мјесних заједница обавља Општинска управа.