Број: 02-404-4
Соколац, 19.03.2019.године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ ( “Сл. гласник БиХ”, број: 39/14), члана 82. Став 3 Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, број: 97/16), те члана 88. Статута Општине Соколац ( “Службене новине Града Источно Сарајево” број: 17/17 и 33/17), и члана 16. Правилника о јавним набавкама Општине Соколац бр. 02-404-10 од 11.03.2015. године, Начелник Општине Соколац, дана 19.03.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

о избору понуђача за додјелу Уговора о набавци радова “Пројектовање и изградња тениских терена са пратећим објектом у спортском комплексу Соколац по принципу “кључ у руке””

Члан 1.

Овом Одлуком врши се избор понуђача “РАДИС” д.о.о. Источно Сарајево за додјелу уговора о јавној набавци радова Пројектовање и изградња тениских терена са пратећим објектом у спорском комплексу Соколац по принципу “кључ у руке” са понуђеном цијеном од 494.375,00 КМ (без ПДВ-а), бр. обавјештења о набавци 2-1-3-2-3-4/19 објављеног на порталу јавне набавке 28.01.2019. године у 12:42 х и Записника о оцјени и прегледу понуде број: 02-404-4/19 комисије за јавне набавке.

Члан 2.

Понуђач “РАДИС” д.о.о. Источно Сарајево је благовремено доставио понуду путем отвореног поступка за доставу понуде, и биће обавјештен о избору понуђача за додјелу уговора предметне набавке радова.

Члан 3.

Уговорни орган са изабраним понуђачом из члана 1. ове одлуке закључиће Уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавке усклађено са чланом 98. Став 2) тачка а) ЗЈН.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, те иста ће се послати свим учесницима тендера и објавити на Огласну таблу Општине Соколац и на званичној веб страници Општине Соколац.

НАЧЕЛНИК
мр Милован Бјелица