Фото: Соколац-срце Романије

Систем евиденције радног времена за запослене у општини Соколац прихваћен је и инсталиран према концепту који је развило предузеће „Мастер ЦЦТВ“ Бања Лука. Концепт софтвера је усклађен са Правилником о вођењу евиденције присуства радника и одсуствима, Службени гласник РС, број 40/16 од 20.5.2016.године.

Платформу система чине рачунар, улазно-излазни читачи и личне картице. Систем је једноставан и користиће се према достављеном упутству. Експериментална употреба почиње од 15.маја 2019.године, а функционално коришћење од 1.јуна 2019.године. У вези са тим потребно је предузети следеће:

• Руководиоци организационих јединица општине преузеће евиденционе картице и истим задужити све запослене.

• Сви запослени су дужни да картице користе у складу са упутством.

• Коришћење картице мимо упутства, давање другој особи, оштећење или губљење картице сматраће се дисциплинским прекршајем власника картице и биће санкционисано у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи (глава XIIII – одговорност радника, Службени гласник РС, број 97/16).

• Власници картица су дужни да исте чувају, а у случају оштећења или губљења, да то пријаве начелнику одјељења за општу управу и надокнаде штету о свом трошку.

• Руководиоци организационих јединица ће на достављеном обрасцу прегледно водити евиденцију службених и приватних излазака у току радног времена. Начелник одјељења за финансије у оквиру одјељења организоваће да се на крају мјесеца изврши сравнавање одобрених излазака са системским извјештајем.

Достављено:

– Скупштина општине
н/р Предсједник скупштине
– Кабинет начелника општине
н/р Шеф кабинета
– Одјељење за општу управу
н/р Начелник одјељења
– Одјељење за привреду и финансије
н/р Начелник одјељења
– Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
н/р Начелник одјељења
– Одјељење за локални развој
н/р Начелник одјељења
– а/а

НАЧЕЛНИК
мр Милован Бјелица