Удружење грађана „Аурора“ Соколац позива на конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку и постављање пластеника у Сокоцу, за потребе реализације пројекта „Санирање посљедица изазваних пандемијом ЦОВИД-19“, који се имплементира у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном балкану, финансиран од Еуропске уније, а који проводи УНДП.

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доставу понуда за набавку, достављање и постављање пластеника

  • Пластеник 25 м2, металнаконструкција, сасвим пратећим елементима (метална конструкција, најлон, врата, бочни подизачи за вентилацију и остала опрема) – 14 комада

Напомена: Пластеници морају бити достављении постављени најкасније до 15. октобра 2020. године (недјеља), на локацијама у Сокоцу.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ :

• Да су понуђачи регистровани у релавантним професионалним или трговачким регистрима,
• Да техничка и професионална способност понуђача гарантује успјешну реализацију уговора.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Рок за достављање понуде истиче 01.10.2020.године /четвртак/ у 15:00 х. Потписане и овјерене понуде нам можете доставити поштом, мејлом (на udruzenjeaurora@gmail.com) или лично на адресу: Удружење грађана “Аурора”, Ул. Цара Лазара бб, 71350 Соколац. Сви трошкове у вези припреме и достављања понуде падају на терет понуђача.

Неопходно је да понуђач достави слиједећу документацију:

• Извод из судског регистра (фотокопија)
• Порески и идентификациони број (фотокопија)

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Отварање понуда ће се обавити дана 02.10.2020.године /петак/, послије 12:00 сати, у присуству двачлана комисије, у просторијама Удружења. Отварање понуда констатује се записнички, а записник потписују сви чланови комисије. Непотпунеине благовремене понуде неће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДЕ је најнижа цијена понуде која испуњава услове из овог позива. Понуђач може понудити само једну цијену и цијена се не може мијењати. О цијени се неће преговарати.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:

Сви понуђачи ће писменим путем или мејлом бити обавјештени о резултатима набавкеи о доношењу одлуке о избору најповољнијег добављача.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговорће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене понуде.

НАПОМЕНА: Сва плаћања се врше послије испоруке робе. Авансна плаћања нису прихватљива.

Предсједник Удружења
Зоран Савчић