Укупна вриједност: 700.000,оо KM
Модел финансирања: Јавно-приватно партнерство

Пројекат подразумијева реконструкцију, управљање и одржавање јавног освјетљења на територији општине Соколац увођењем LED технологије, по принципу јавно – приватног партнерства.

Сврха овог Пројекта је реализација и финансирање реконструкције, управљања и одржавања јавног освјетљења како би се постигао енергетски ефикасан и одржив постојећи систем јавног освјетљења у урбаном дијелу општине и у неким приградским насељима, те тиме побољшања квалитет освјетљења уз повећање енергетске ефикасности и спречавање високог нивоа загађења.

Пројекат је добио подршку свих ресорних министарстава (Министарство финансија, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске), а Влада Републике Српске је 26. априла 2016. године дала своју сагласност за реализацију.

Припремљена је тендерска документација, расписан јавни позив и у току је избор Приватног партнера за реализацију пројекта.

Предвиђене активности

  1.  Пројектовање система јавне расвјете са ЛЕД свјетиљкама и системом за управљање, а на основу спецификације постојећег система јавне расвјете те циљевима пројекта које дефинише Општина. Општина даје сагласност на пројекат реконструкције и свјетлотехнички прорачун система јавне расвјете.
  2. Набавка и испорука ЛЕД свјетиљки, система за управљање и остале опреме и прибора у складу са пројектом.
  3. Замјена постојећих свјетиљки јавне расвјете са енергетски ефикаснијим ЛЕД свјетиљкама.
  4. Преузети одржавање и управљање јавним освјетљењем у периоду трајања Уговора и то: замјена свјетиљки, поправка и замјена опреме за регулацију нивоа свјетлости, и све друге радње неопходне за несметано функционисање јавног освјетљења.
  5. Сва испоручена опрема која ће се одржавати мора имати гаранцију за вријеме трајања Уговора, што гарантује да Општина неће имати никаквих трошкова везаних за одржавање испоручене опреме за вријеме трајања Уговора.
  6. Након истека Уговора, сва уграђена опрема се мора оставити Јавном партнеру у исправном стању. Та опрема остаје трајно власништво Општине. Поред тога, Јавном партнеру се морају предати сви пројекти, упутства, картице о сервисирању и подешавању опреме. Сва опрема мора бити функционална и чиста. Обавеза одабраног Понуђача – Приватног партнера је да изврши обуку за кориштење опреме за лица овлашц́ена од стране Општине која ц́е управљати опремом након истека Уговора. Услови и начин преноса власништва, управљања и одржавања цијелог система на Општину, након истека Уговора, прецизно се дефинише Уговором.
  7. За вријеме трајања Уговора, Јавни партнер нец́е сносити никакве трошкове у случају квара, удеса, крађе или неких других незгода.
  8. Урадити катастар све уграђене опреме као и пројекат изведеног стања, исти допуњавати све вријеме трајања Уговора и предати Јавном партнеру на крају истека Уговора. 9. Стару, демонтирану опрему Приватни партнер депонује на локацију по налогу Општине, а у складу са законима и правилима о заштити животне средине.