Митар Пржуљ је рођен 28.03.1976. године у Сокоцу. Основну школу завршио је у Кнежини, а средњу у Сокоцу. Дипломирао је  2003. године на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. У Општини Соколац радио је на мјесту самосталног стручног сарадника за студијско-аналитичке послове у периоду од 2004. до 2012. године. У периоду од 2007. до 2010. године вршио је дужност предсједника Синдикалне организације општине Соколац, а у периоду од 2006. до 2012. био је предсједник Омладинског центра Луча. На мјесто начелника Одјељења за привреду и финансије општине Соколац именован у два мандата 2012. и 2017. године.

КОЈЕ СУ НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ?

ПРЖУЉ: Поред тога што  руководи Одјељењем за привреду и финансије Соколац које је  дефинисано кроз двије организационе јединице које имају своје надлежности, начелник Одјељења се  стара  о наплати и извршењу јавних и других прихода буџета, учествује у изради нацрта и приједлога буџета Општине, заједно са Начелником Општине стара се о законитости, правилном и рационалном трошењу буџетских средстава, прати и предузима све радње за извршење Закона из области привреде и финансија, учествује у раду СО-е када се расправља о питањима из надлежности овог Одјељења, прати рад Шефова одсјека и рад сваког Одсјека у цјелини  и координира рад са другим Одјељењима у Општинкој управи.

У ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ ОДРЖАНО ЈЕ НИЗ САСТАНАКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ЦЕНТРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ У БРДСКО–ПЛАНИНАСКОМ ПОДРУЧЈУ НА МАЈДАНИМА КОД СОКОЦА. КО ЈЕ СВЕ УКЉУЧЕН У ПРОЈЕКАТ И КАДА СЕ МОЖЕ ОЧЕКИВАТИ ЊЕГОВА РЕАЛИЗАЦИЈА?

ПРЖУЉ: У току је израда Стратегије ревитализације Центра за унапређење пољопривреде у брдско-планинском подручју чији су носиоци: Пољопривредни Институт РС, Министарства, Општина Соколац, пољопривредни произвођачи и Пољопривредни факултет Источно Сарајево. Стратегија треба да буде коначна до почетка октобра 2017. године и обухвата: Програм за комерцијалну производњу сјемена кромпира, Програм за комерцијалну производњу житарица и крмног биља, дефинисање могућности за истраживачке и образовне активности, потпуна санација постојећих објеката (грађевински и инсталатерски радови, вањско уређење) и набавка опреме.Документ је у фази израде а комплетан процес одвија се у организацији ФАО-а (Организација за пољопривреду и храну).ФАО организација је оформила мјешовити консултантски тим састављен од иностраних и домаћих експерата, чији су чланови Јеан Лоуис Ролот (Белгија), Славтцхо Славов (Бугарска), те Грујица Вицо и Мирјана Радовић (Универзитет у Источном Сарајеву – Пољопривредни факултет), а тим има подршку од стране ФАО канцеларије за Босну и Херцеговину смјештене у Сарајеву. Стратегија ће представљати основу за инвестиционе активности који ће се одвијати уз подршку ФАО организације и што ће за резултат имати довођење Центра у потпуно функционално стање.Центар ће својим широким спектром дјелатности имати једну од кључних улога за развој пољопривреде у брдско-планинском подручју. Комплетан процес креирања Стратегије требао би бити завршен до новембра мјесеца ове године.

У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА  ЛОД 5 КОЈИ СЕ ПРОВОДИ У САРАДЊИ СА САВЕЗОМ ОПШТИНА И ГРАДОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ , УЗ ФИНАНСИРАЊЕ УНДП-А. ШТА ОБУХВАТА ПОМЕНУТИ ПРОЈЕКАТ И КОМЕ ЈЕ НАМЈЕЊЕН?

ПРЖУЉ: Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД) проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у шест земаља. Пројекат је почео 1. фебруара 2017. године и његов циљ биће јачање партнерства између јединица локалне самоуправе и цивилног друштва у регији Западног Балкана кроз изградњу и ширење транспарентног приступа финансирања организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета јединица локалне самоуправе, а у складу са локалним потребама. Пројекат је наставак добре праксе вишегодишњег пројекта проведеног у БиХ под називом Јачање локалне демократије – ЛОД. Укупна вриједност РеЛОаД пројекта је 10 милиона еура, а финансира га Европска унија, у износу од 8,5 милиона еура, док остатак финансирају УНДП уреди у земљама региона и партнерске јединице локалне самоуправе. До 01.09.2017. године ће бити одабрано минимално десет (10) партнерских јединица локалне самоуправе којима ће бити пружена подршка у развоју транспарентних механизама за расподјелу средстава намијењених за финансирање пројеката ОЦД-ова.

ПРОЈЕКАТ СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРИЈАЊА СА КОГЕНЕРАЦИЈОМ НА БИОМАСУ У СОКОЦУ, КОЈИ ЈЕ АКТУЕЛАН У ПРОТЕКЛЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, СВЕ ЈЕ БЛИЖИ СВОЈОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ. РЕЦИТЕ НАМ ПОЈЕДИНОСТИ О ВРИЈЕДНОСТИ И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА?

ПРЖУЉ: Први пројекат Општине Соколац, који је рађен по моделу јавно-приватног партнерства, је пројекат „Реконструкције, проширења и одржавања система даљинског гријања у општини Соколац са инсталирањем когенерационог постројења на биомасу“. У општини Соколац постоји релативно мали систем даљинског гријања који пружа услугу само једном дијелу урбаног подручја. Комплетан систем је у власништву Општине Соколац, а системом управља Јавно комунално предузеће „Соколац“. Крајњи циљ пројекта је обезбиједити боље услове боравка и рада корисника даљинског гријања, како постојећих тако и нових, који ће бити обухваћени системом даљинског гријања. Заједничким учешћем јавног и приватног сектора, како у изградњи, тако и у експлоатацији пројекта, стварају се претпоставке како за бољи квалитет услуге, тако и за њену прихватљиву цијену, што је од посебног интереса не само за партнере на пројекту, већ и за грађане, као крајње кориснике. Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) пружила је помоћ у припреми студије изводљивости и тендерске документације за пројекат проширења и обнове мреже даљинског гријања уз инсталацију когенерационог постројења,  како би се обезбиједио одржив систем на бази локалне биомасе. На основу израђене Студије оправданости, Општина Соколац је добила сагласности од Владе Републике Српске, Министарства финансија и ресорно надлежних министарстава. Јавни позив за реализацију пројекта објављен је 31.05.2016. године. Четири компаније доставиле су захтјеве за учешће у предвиђеном року од којих су два понуђача испунила услове за даље учешће у тендерској процедури. По истеку рока за достављање иницијалних понуда, у коме није примљена ниједна понуда, донесена је Одлука о поништењу поступка избора приватног партнера. У сарадњи са Центром за економски, технолошки и околински развој „ЦЕТЕОР“д.о.о.  у току је анализа и припрема докумената за расписивање новог јавног позива за реализацију пројекта.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЈЕТЉЕЊА И УНАПРИЈЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ ОСВЈЕТЉЕЊА У ОПШТИНИ СОКОЛАЦ  ЈЕ У ТОКУ.  КОЛИКО ЈЕ РЕАЛИЗОВАНО ОД ПЛАНИРАНОГ?

ПРЖУЉ: Други пројекат Општине Соколац, који се ради по моделу јавно-приватног партнерства, је пројекат “Реконструкција, управљање и одржавање јавног освјетљења на територији општине Соколац”. У току је поступак избора приватног партнера и у наредних неколико дана добићемо коначне понуде. Полазиште за овај вид пројекта је чињеница да Општина Соколац има велике трошкове за енергију и одржавање јавног освјетљења, те да би се они могли значајно смањити уколико би се постојеће јавно освјетљење унаприједило новим технологијама у области освјетљења. Реконструкцијом би постигли уштеду у потрошњи електричне енергије и одржавању од 40-80% . За вријеме трајања уговора, обавеза приватног партнера  је да обезбиједи финансијска и техничка средства за спровођење реконструкције јавне расвјете и да врши текуће одржавање система у уговорном периоду. Обавеза Општине Соколац, као јавног партнера, је да сноси трошкове за потрошену електричну енергију и отплаћује инвестицију приватном партнеру из остварених финансијских уштеда.

ПОРЕД  ПОМЕНУТИХ ПРОЈЕКАТА, КОЈЕ СУ ТРЕНУТНО АКТУЕЛНЕ АКТИВНОСТИ  У РАДУ  ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ?

ПРЖУЉ: То су активности на пољу енергетске ефикасности, прије свега јавних објеката, затим примјена електронског регистра предузетника, додјељивање пољопривредног земљишта под закуп, пластеничка производња, набавка садница воћа, итд.