Број: 02-404-29
Соколац, 12.04.2019.године

На основу члана 88. и члана 89. Закона о јавним набавкама БиХ, у вези са чланом 64. Став б) и Члан 70. поменутог Закона ( “Сл. гласник БиХ”, број: 39/14), члана 82. Став 3 Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, број: 97/16), те члана 88. Статута Општине Соколац ( “Службене новине Града Источно Сарајево” број: 17/17 ), и члана 16. Правилника о јавним набавкама Општине Соколац бр. 02-404-10 од 11.03.2015. године, Начелник Општине Соколац, дана 12.04.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

о избору понуђача за додјелу Уговора о набавци радова “Доградња трибина на градском стадиону у Сокоцу” – путем конкурентског захтјева за доставу понуде са примјеном е-аукције

Члан 1.

Овом Одлуком врши се избор понуђача А.Д. “РОМАНИЈАПУТЕВИ” СОКОЛАЦ за додјелу уговора о јавној набавци радова “ДОГРАДЊА ТРИБИНА НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ У СОКОЦУ” са понуђеном цијеном од 59.943,84 КМ (без ПДВ-а), бр.обавјештења о набавци 2-7-3-11-3-7/19 објављеног на порталу јавне набавке 26.03.2019. године у 13:57 часова и Записника о оцјени и прегледу понуде број: 02-404-29 комисије за јавне набавке.

Члан 2.

Понуђач А.Д.”РОМАНИЈАПУТЕВИ” СОКОЛАЦ је благовремено доставио понуду путем конкуренског захтјева за доставу понуде са примјеном е-аукције, и биће обавјештен о избору понуђача за додјелу уговора предметне набавке услуга.

Члан 3.

Уговорни орган са изабраним понуђачом из члана 1. ове одлуке закључиће Уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавке усклађено са чланом 89. ЗЈН.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, те иста ће се послати свим учесницима тендера и објавити на Огласну таблу Општине Соколац и на званичној веб страници Општине Соколац.

НАЧЕЛНИК
мр Милован Бјелица