Фото: СРНА

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске одбила је захтјев “Алумине” из Зворника за добијање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом.

Регулатор у свом закључку наводи да је ово зворничко предузеће имало дозволу за трговину и снабдијевање гасом, али да им је истекла 10. априла ове године.

Након што су поднијели захтјев, утврђено је да нису доставили сву неопходну документацију. У траженом року су доставилу допуну, али је утврђено да нису упутили све што је тражено.

– Подносилац уз захтјев није доставио једногодишњи и трогодишњи план пословања који укључују податке о плановима за обављање дјелатности за коју се тражи дозвола, потврде пословних банака да располажу довољним властитим средствима или да имају могућност кредитног задужења код банке или могућност добијања банкарских гаранција за несметано обављање дјелатности, документацију и информације о техничкој и енергетским карактеристикама објекта – објашњава регулатор.

Такође, како кажу у овој Комисији, зворничка “Алумина” није доставила потврде да чланови управе и одговорна лица у компанији нису осуђивана за кривична дјела или да им није изречена мјера безбједности забране или заштита мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности које су повезане са дјелатношћу за коју је поднијет захтјев за издавање дозволе, као и доказ о мјерама (планови и извјештаји) којима се осигурава квалитет пружања услуга прописаних Законом о гасу.

“Алумини” је опет дат рок од 30 дана да доставе тражену документацију, али коју нису послали.

– Због тога је њихов захтјев одбачен као неуредан – поручују из Регулаторне комисије за енергетику.

Закључак регулатора је коначан, а против којег се може покренути упрвани спор.