Измјенама и допунама се приступило како би се отклонили недостаци који су уочени приликом примјене Закона, како би се омогућила потпуна примјена Закона и ефикасније функционисање у овој области.

Измјене и допуне Закона о шумама имају за циљ прецизније дефинисање имовине јавног предузећа, дефинисање начина чувања шумских дрвних сортимената одузетих у инспекцијском надзору и проширење могућих пословних и организационих облика извођача радова у шумарству.

Током примјене важећег Закона о шумама уочени су проблеми у вези са промјеном намјене шумског земљишта, који су кроз предложене измјене прецизирани.

Такође, Савез општина и градова у досадашњем периоду инсистирао је на измјенама закона који су се односили на начин утрошка средстава које ЈПШ „Шуме Републике Српске“ уплаћују јединицама локалне самоуправе на име коришћења шумских ресурса, што је измјенама и допунама прихваћено.

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о шумама подразумијева измјену на начин да извођачи радова у шумарству, поред привредних друштава, могу бити и самостални предузетници, чиме се омогућава да физичка лица која испуњавају прописане услове у поступку лиценцирања могу вршити одређене послове у шумарству.