Удружење за помоћ лицима са посебним потребама „Подршка“ Соколац позива на конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку и постављање справа за дјечја игралишта у Сокоцу, за потребе реализације пројекта „Заједно за љепши Соколац!“, који се имплементира у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном балкану, финансиран од Еуропске уније а који проводи УНДП.

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

1. Хемијске оловке 100 комада
2.Фломастери – различите боје у паковању 40 паковања
3. Маркери – црни, црвени И плави 10 паковања
4. Фасцикла А4 формат 100 комада
5. Свеске А5 формат 80 комада
6. Стикери самољепљиви – различите боје у паковању 40 паковања
7. Блок А5, Б5 формат 80 комада
8. Папир Б2 40 комада
9. Регистратор 2 комада

Укупна цијена свих артикала са израженим ПДВ-ом:

Напомена: Канцеларијски потрошни материал мора бити достављен у Соколац, најдаље до 30.08.2019. (петак) године, на адресу Удружење за помоћ лицима са посебним потребама “Подршка”, Цара Лазара бб, 71350 Соколац.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ :

• Да су понуђачи регистровани у релавантним професионалним или трговачким регистрима,
• Да техничка и професионална способност понуђача гарантује успјешну реализацију уговора.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Рок за достављање понуде истиче 28.08.2019.године /сриједа/ у 12:00 х. Потписане и овјерене понуде нам можете доставити поштом, мејлом (на bsnjezana@hotmail.com ) или лично на адресу: Удружење за помоћ лицима са посебним потребама “Подршка”, Цара Лазара бб, 71350 Соколац. Сви трошкове у вези припреме и достављања понуде падају на терет понуђача.

Неопходно је да понуђач достави слиједећу документацију:

• Извод из судског регистра (фотокопија)
• Порески и идентификациони број (фотокопија)

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Отварање понуда ће се обавити дана 29.08.2018.године /четвртак/, послије 12:00 сати, у присуству два члана комисије, у просторијама Удружења. Отварање понуда констатује се записнички, а записник потписују сви чланови комисије. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДЕ је најнижа цијена понуде која испуњава услове из овог позива. Понуђач може понудити само једну цијену и цијена се не може мијењати. О цијени се неће преговарати.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:

Сви понуђачи ће писменим путем или мејлом бити обавјештени о резултатима набавке и о доношењу одлуке о избору најповољнијег добављача.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене понуде.

НАПОМЕНА: Сва плаћања се врше послије испоруке робе. Авансна плаћања нису прихватљива.

За све информације на бр.телефона: Сњежана Башевић , +387 65 994 440

Достављено:
– Привредним субјектима,
– ЈП „Инфо центар“ Соколац,
– Портал „Соколац-срце Романије“,
– а/а.

Предсједник Удружења
Сњежана Башевић