Удружење за помоћ лицима са посебним потребама „Подршка“ Соколац позива на конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку и постављање справа за дјечја игралишта у Сокоцу, за потребе реализације пројекта „Заједно за љепши Соколац!“, који се имплементира у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном балкану, финансиран од Еуропске уније а који проводи УНДП.

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

1. Метална клацкалица са 2 сједишта 2 комада
2. Метална вртешка са оградицом 2 комада
4. Метална пењалица 2 комада
5. Равни тобоган са металном конструкцијом 2 комада

Укупна цијена свих артикала са израженим ПДВ-ом:

Напомена: Справе морају бити достављене и постављена најкасније до 15.септембра 2019. године (недјеља), на локацијама: ЈУ за предшколско образовање И васпитање Соколац (у дворишту), ЈУ спортско рекреативни центар, код помоћног терена.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:

● Да су понуђачи регистровани у релавантним професионалним или трговачким регистрима,
● Да техничка и професионална способност понуђача гарантује успјешну реализацију уговора.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Рок за достављање понуде истиче 24.08.2019.године /субота/ у 12:00 х. Потписане и овјерене понуде нам можете доставити поштом, мејлом (на bsnjezana@hotmail.com) или лично на адресу: Удружење за помоћ лицима са посебним потребама “Подршка”, Цара Лазара бб, 71350 Соколац. Сви трошкове у вези припреме и достављања понуде падају на терет понуђача.

Неопходно је да понуђач достави слиједећу документацију:

● Извод из судског регистра (фотокопија)
● Порески и идентификациони број (фотокопија)

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Отварање понуда ће се обавити дана 26.08.2018.године /понедељак/, послије 12:00 сати, у присуству два члана комисије, у просторијама Удружења. Отварање понуда констатује се записнички, а записник потписују сви чланови комисије. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДЕ је најнижа цијена понуде која испуњава услове из овог позива. Понуђач може понудити само једну цијену и цијена се не може мијењати. О цијени се неће преговарати.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:

Сви понуђачи ће писменим путем или мејлом бити обавјештени о резултатима набавке и о доношењу одлуке о избору најповољнијег добављача.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене понуде.

НАПОМЕНА: Сва плаћања се врше по обављеном послу. Авансна плаћања нису прихватљива.

За све информације на бр.телефона: Сњежана Башевић, +387 65 994 440

Достављено:
– Привредним субјектима,
– ЈП „Инфо центар“ Соколац,
– Портал „Соколац-срце Романије“,
– а/а.

Предсједник Удружења
Сњежана Башевић