Удружење грађана „Аурора“ Соколац позива на конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку и постављање пластеника у Сокоцу, за потребе реализације пројекта „Економско оснаживање вишечланих породица путем пластеничке производње“, који се имплементира у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном балкану, финансиран од Еуропске уније, а који проводи УНДП.

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

1. Пластеник 24 м2, метална конструкција, са свим пратећим елементима (метална конструкција, најлон, врата, бочни подизачи за вентилацију и остала опрема) 15 комада

Укупна цијена свих артикала са израженим ПДВ-ом:

Напомена: Пластеници морају бити достављени и постављени најкасније до 30. септембра 2019. године (недјеља), на локацијама у Сокоцу.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:

• Да су понуђачи регистровани у релавантним професионалним или трговачким регистрима,
• Да техничка и професионална способност понуђача гарантује успјешну реализацију уговора.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Рок за достављање понуде истиче 30.08.2019.године /понедјељак/ у 15:00 часова. Потписане и овјерене понуде нам можете доставити поштом, мејлом (на ugaurora@teol.net ) или лично на адресу: Удружење грађана “Аурора”, Ул. Цара Лазара бб, 71350 Соколац. Сви трошкове у вези припреме и достављања понуде падају на терет понуђача.

Неопходно је да понуђач достави слиједећу документацију:

• Извод из судског регистра (фотокопија)
• Порески и идентификациони број (фотокопија)

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Отварање понуда ће се обавити дана 31.08.2019.године /субота/, послије 12:00 сати, у присуству два члана комисије, у просторијама Удружења. Отварање понуда констатује се записнички, а записник потписују сви чланови комисије. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДЕ је најнижа цијена понуде која испуњава услове из овог позива. Понуђач може понудити само једну цијену и цијена се не може мијењати. О цијени се неће преговарати.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:

Сви понуђачи ће писменим путем или мејлом бити обавјештени о резултатима набавке и о доношењу одлуке о избору најповољнијег добављача.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене понуде.

НАПОМЕНА: Сва плаћања се врше послије испоруке робе. Авансна плаћања нису прихватљива.

Достављено:
– Привредним субјектима,
– ЈП „Инфо центар“ Соколац,
– Портал „Соколац-срце Романије“,
– а/а.

Предсједник Удружења
Ирена Шућур