Удружење произвођача млијека „Романија“ Соколац позива на конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку и достављање грађевинског материјала у Сокоцу, за потребе реализације пројекта „Унапријеђење хигијенских услова за бављење производњом млијека“, који се имплементира у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном балкану, финансиран од Еуропске уније а који проводи УНДП.

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Потребан едукатор (1 извршилац) из области одржавања хигијене у стајама И откупним станицама за спровођење едукација у Сокоцу, као И за припрему приручника из те области. Укупан број радионица је 58. Први дио радионица се односи на одржавање хигијене у стајама И планирано је 24 радионице у трајању од сат времена, са 240 учесника. Други дио радионица се односи на одржавање хигијене у откупним станицама. Планирано је 24 радионица од по сат времена, са 120 учесника. Исто лице ће бити задужено за припрему приручника са тематиком као И на радионицама, са максимално 15 страница.

Период спровођења едукација је од 01.10.2019. до 31.03.2020. године. Приручник треба бити завршен најдаље до фебруара мјесеца, како би се могла извршити графичка обрада И штампа истог.

План и програм рада на едукацијама одређује едукатор.

За пријаву на конкурс је потребно доставити:

1. Овјерену копију стручне квалификације (Виша/ висока стручна спрема из области пољопривреде или ветерине),

2. Овјерене копије додатних сертификата (уколико постоје),

3. Детаљан план И програм рада на радионицама,

4. Бруто износ захтјеване новчане накнаде (у наведени износ треба да буду укључени превоз И остали трошкови одржавања едукација у Сокоцу – у случају да је потребан превоз/преноћиште/оброк)

1. Едукације о одржавању хигијене у стајама – 24
2. Едукације о одржавању хигијене у откупним станицама – 24
5. Припрема приручника (максимално 15 страна)  – 1

Напомена: Едукатор почиње са радом од 01.10.2019. Бруто износ новчане накнаде мора бити изражен у КМ. Потребно је изразити јединствену цијену за све едукације. Наручилац посла неће сносити трошкове превоза И смјештаја.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ :

• Комплетна документација,

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Рок за достављање понуде истиче 17.09.2019.године у 12:00 х. Потписане и овјерене понуде нам можете доставити поштом, мејлом (на upmrsokolac@gmail.com) или лично на адресу: Удружење произвођача млијека “Романија”, Мајдани бб, 71350 Соколац. Сви трошкове у вези припреме и достављања понуде падају на терет понуђача.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Отварање понуда ће се обавити дана 18.09.2019.године, послије 12:00 сати, у присуству два члана комисије, у просторијама Удружења. Отварање понуда констатује се записнички, а записник потписују сви чланови комисије. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДЕ је најнижа цијена понуде која испуњава услове из овог позива. Понуђач може понудити само једну цијену и цијена се не може мијењати. О цијени се неће преговарати.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:

Сви понуђачи ће писменим путем или мејлом бити обавјештени о резултатима набавке и о доношењу одлуке о избору најповољнијег добављача.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене понуде.

НАПОМЕНА: Сва плаћања се врше послије испоруке робе. Авансна плаћања нису прихватљива.

Достављено:

– ЈП „Инфо центар“ Соколац,
– Портал „Соколац-срце Романије“,
– Мрежа за изградњу мира,
– а/а.

Предсједник Удружења
Драгомир Обрадовић