Удружење произвођача млијека „Романија“ Соколац позива на конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку и достављање грађевинског материјала у Сокоцу, за потребе реализације пројекта „Унапријеђење хигијенских услова за бављење производњом млијека“, који се имплементира у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном балкану, финансиран од Еуропске уније а који проводи УНДП.

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

1. Керамичке плочице, бијеле, 25×40 цм 140 м2
2. Керамичке плочице, бијеле, 40×40 цм 32 м2
3. Танкослојно и средњеслојно лијепило за подне и зидне керамичке плочице 1000 кг
4. ПВЦ прозор 80 цм x 80 цм, дебљине 72 мм, једнокрилни 4 комада
5. ПВЦ врата 90-10-110, дебљине 72 мм, висине 200-210 цм, једнокрилна 2 комада
6. Керамички лавабо, уградни ø50 цм, са сифоном и одговарајућом славином за топлу и хладну воду 3 комада
7. Проточни бојлер, 10 литара 4 комада

Укупна цијена свих артикала са израженим ПДВ-ом:

Напомена: Материјал мора бити достављен у Соколац, најдаље до 20.09.2019. (петак) године, на адресу Удружење произвођача млијека “Романија” Соколац, Мајдани бб.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ :

• Да су понуђачи регистровани у релавантним професионалним или трговачким регистрима,
• Да техничка и професионална способност понуђача гарантује успјешну реализацију уговора.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Рок за достављање понуде истиче 13.09.2019.године у 20:00 х. Потписане и овјерене понуде нам можете доставити поштом, мејлом на адресу upmrsokolac@gmail.com лично на адресу: Удружење произвођача млијека “Романија”, Мајдани бб, 71350 Соколац. Сви трошкове у вези припреме и достављања понуде падају на терет понуђача.

Неопходно је да понуђач достави слиједећу документацију:

• Извод из судског регистра (фотокопија)
• Порески и идентификациони број (фотокопија)

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Отварање понуда ће се обавити дана 14.09.2019.године послије 12:00 сати, у присуству два члана комисије, у просторијама Удружења. Отварање понуда констатује се записнички, а записник потписују сви чланови комисије. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДЕ је најнижа цијена понуде која испуњава услове из овог позива. Понуђач може понудити само једну цијену и цијена се не може мијењати. О цијени се неће преговарати.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:

Сви понуђачи ће писменим путем или мејлом бити обавјештени о резултатима набавке и о доношењу одлуке о избору најповољнијег добављача.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене понуде.

НАПОМЕНА: Сва плаћања се врше послије испоруке робе. Авансна плаћања нису прихватљива.

Достављено:

– Привредним субјектима,
– ЈП „Инфо центар“ Соколац,
– Портал „Соколац-срце Романије“,
– а/а.

Предсједник Удружења
Драгомир Обрадовић