Министар просвјете и културе, на основу одредбе члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), а у вези са чланом 31. став 6. Закона о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/16 и 62/18), 20. новембра 2019. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Народна библиотека Соколац

I

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Народна библиотека Соколац.

II

Надлежност, дјелокруг рада, овлашћења, обавезе и одговорности директора дефи нисани су Законом о библиотечко-информационој дјелатности и Статутом Библиотеке.

Мандат директора је четири године, са могућношћу поновног избора.

III

Општи услови:

1. да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
2. да су старији од 18 година,
3. да имају општу здравствену способност за обављање наведених послова,
4. да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у Босни и Херцеговини или ентитетима у периоду од три године прије дана објављивања Конкурса,
5. да се на њих не односи члан ИX став 1. Устава Босне и Херцеговине,
6. да нису на функцији у политичкој странци или чланови органа законодавне, извршне или судске власти.

IV

Посебни услови:

1. завршен први циклус студија у трајању од четири године или еквивалент одговарајућег високошколског образовања,
2. најмање три године радног искуства у области културе.

V

Потребна документација

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. увјерење о држављанству,
2. извод из матичне књиге рођених,
3. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из тачке III подт. 4, 5. и 6. овог конкурса,
4. копију дипломе,
5. потврду/увјерење о радном искуству.

Изабрани кандидат накнадно ће доставити увјерење о општој здравственој способности.

Документи којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фото-копији. Документи приложени уз пријаву неће се враћати кандидатима.

VI

Пријаве се достављају лично или поштом, на адресу: Министарство просвјете и културе Републике Српске, Трг Републике Српске број 1, Бања Лука, са назнаком: Комисија за избор и именовање директора ЈУ Народна библиотека Соколац.

VII

Јавни конкурс из тачке И објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Независне новине”. Рок за подношење пријава је 14 дана од дана посљедњег објављивања Јавног конкурса у гласилима из претходног става.

VIII

Са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса и који уђу у ужи избор Комисија за избор обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Број извршилаца: 1
Датум истека конкурса: 12.12.2019.
Датум објаве конкурса: 28.11.2019.