Удружење грађана „Аурора“ Соколац позива на конкурентски захтјев за доставу понуда за штампање приручника, за потребе реализације пројекта „Економско оснаживање вишечланих породица путем пластеничке производње“, који се имплементира у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном балкану, финансиран од Еуропске уније, а који проводи УНДПСПЕЦИФИКАЦИЈА:
Штампа Приручника у 20 страница, А4 формат.

1. Графичка припрема и штампање приручника. 20 страница, А4 формат, меки повез, црно бијела штампа. (150)

Напомена:Одштампан приручник треба да буде достављен на адресу Удружења грађана ‘’Аурора’’ Соколац, Цара Лазара бб, 71 350 Соколац, најкасније до 30.12.2019.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ :

• Да су регистровани у одговарајућој дјелатности
• Да трехничка И професионална способност понуђача гарантује успјешну реализацију уговора.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Рок за достављање понуде истиче 20.12.2019.године у 12:00 х. Потписане И овјерене понуде нам можете доставити поштом, мејлом ( на угаурора@теол.нет) или лично на адресу: УГ Аурора Цара Лазара бб, 71350 Соколац. Сви трошкови у вези припреме И достављања понуде падају на терет понуђача.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Отварање понуда ће се обавити дана 21.12.2019.године, послије 12:00 сати, у присуству два члана комисије, у просторијама Удружења. Отварање понуда констатује се записнички, а записник потписују сви чланови комисије. Непотпунеине благовремене понудене ће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДЕ је најнижа цијена понуде која испуњава услове из овог позива. Понуђач може понудит исамо једну цијену И цијена се не може мијењати. О цијени се неће преговарати.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:

Сви понуђачи ће писменим путем или мејлом бити обавјештени о резултатима набавке и о доношењу одлуке о избору најповољнијег добављача.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговорће се закључити у складу са условима из тендерске документације И прихваћене понуде.

НАПОМЕНА:Сва плаћања се врше послије испоруке робе. Авансна плаћања нису прихватљива.

Достављено:
– ЈП „Инфо центар“ Соколац,
– Портал „Соколац-срце Романије“,
– Мрежа за изградњу мира,
– а/а.

Предсједник Удружења
Ирена Шућур