ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СОКОЛАЦ”
СОКОЛАЦ

На основу члана 113. став (1) Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/17, 31/18 и 84/19) в.д. Директор ЈУ Основне школе „Соколац“ у Сокоцу расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за упражњена радна мјеста

1. Наставник физике – један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, непуна норма – 4 часа редовне наставе седмично, на одређено вријеме, до краја школске 2019/2020.године;

2. Наставник географије – један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, непуна норма – 10 часова редовне наставе седмично, на одређено вријеме, до повратка радника са јавне функције;

3. Наставник хемије – један извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, непуна норма – 16 часова редовне наставе седмично, на неодређено вријеме.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16 и 66/18) и чланом 5. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број 74/18 и 26/19) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 44/17, 31/18 и 84/19) и у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (’‘Службени гласник Републике Српске’’ број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15).

Општи услови које кандидат мора да испуњава су:

-Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

-Да је пунољетан а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

-Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

-Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа;

-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце. Увјерење ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанаства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о основном васпитању и образовању. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 44/17, 31/18 и 84/19) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме. Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

Овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, а у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (’‘Службени гласник Републике Српске’’ број 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15) и Законом о основном васпитању и образовању (’‘Службени гласник Републике Српске’’ број 44/17, 31/18 и 84/19);

Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

Увјерење о положеном стручном испиту;

Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;

Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла;

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.
Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс – (навести радно мјесто за које кандидат конкурише)“ на адресу ул. Омладинска бр. 2, 71350 Соколац и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.
Тестирање кандидата који испуњавају услове конкурса и који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се дана 13.03.2020.године са почетком у 10,00 часова, а интервју ће се обавити истог дана, односно 13.03.2020.године са почетком у 11,00 часова (за сва радна мјеста по овом конкурсу). Кандидати се неће посебно потивати на тестирање и интервју, а кандидат који се не појави на тестирању или интервјуу сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс. Тестирање и интервју ће се обавити у просторијама школе.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса поставити на огласну таблу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.