Број: 02-510-96
Датум: 11.06.2020. године

На основу члана 45. т. б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске „ број 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске „ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске „ број 97/16, 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 25/20), комадант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) на подручју општине Соколац

1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Општине Соколац и заштите и спасавања становништва до 22.06.2020. године, забрањују се јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту.

2. До 22.06.2020. године, ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06.00 до 23.00 часова.

3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. ове наредбе односи се и на угоститељске објекте за смјештај.

4. До 22.06.2020. године, забрањују се такмичарске активности спортских организација и спортиста.

5. Субјекти којима је дозвољено обављање дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спријечавање појаве и ширења COVID – 19 болести на радном мјесту.

6. Субјекти из тачке 5. ове наредбе могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

7. Органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавне дужни су организовати свој рад како слиједи:

– на улазу у све службене просторије органа из ове тачке који пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављење дужих редова у затвореном простору,

– одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.

8. Надзор над спровођењем ове наредбе вршиће Одјељење за инспекцијске послове Града Источно Сарајево и Комунална полиција Општине Соколац, а у случају непоштовања исте предузеће одговарајуће мјере из оквира својих надлежности.

9. Ова наредба ступа на снагу дана 11.06.2020. године, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на званичној web страници Општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица