Број: 02-370-80
Датум: 13.08.2020.године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 82.став 3) Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“,број 97/16,36/19), и члана 88. Статута Општине Соколац („Службене новине Града Источно Сарајево“, број :17/17)

ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање реализације пројекта естетског уређења фасада и побољшања енергетске ефикасности са заједницама етажних власника

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Начелник Општине расписује јавни позив за суфинансирање реализације пројекта естетског уређења фасада са заједницама етажних власника на подручју општине Соколац, у складу са Одлуком о суфинансирању реализације пројекта естетског уређења фасада са заједницама етажних власника.

Право учешћа на јавном позиву имају све заједнице етажних власника које су регистроване код надлежног Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Соколац.

2. ПРОЈЕКТИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Пројекти који се могу суфинансирати морају да се односе на радове који утичу на побољшање естетских карактеристика објеката (санација постојећих фасада, бојење постојећих фасада, бојење постојеће столарије и слично).

Поред тога, суфинансирање се може вршити и у случајевима када се поред естетских ради и на побољшању енергетских карактеристика објеката као и код објеката чији су поједини дијелови дотрајали те представљају и естетски и функционални проблем као и опасност за пјешачки и други саобраћај који се одвија поред њих (стрехе, олуци, кровне лајсне, димњаци, сњегобрани, громобрани и слично).

3. ОДНОС УЧЕШЋА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Однос учешћа Општине Соколац и заједнице етажних власника у суфинансирању зависи од хитности интервенције, визуелног и функционалног ефекта који се очекује од пројекта и висине средстава које је потребно уложити у реализацију пројекта, на начин:

1. Пројекти који се финансирају за радове на објектима на којима постоје оштећења која могу изазвати опасност по пјешачки и колски саобраћај а истовремено представљају и естетски проблем у контексту окружења тако да радови обухваатају замјену дотрајалих стреха, олука, чеоних лајсни, санација оронулих димњака, фасада те других елемената зграде који могу угрозити безбједност пјешака са или без бојења фасада таквих објеката у односу 70% Општина Соколац – 30% заједница етажних власника.

2. Пројекти који се финансирају за радове визуелног и функционалног ефекта, и то:

а) Радови који обухватају бојење постојећих фасада и столарије у односу 40% Општина Соклац – 60% заједница етажних власника,

б) Радови који обухватају замјена постојеће столарије и свјетларника у зградама као и израда термичке фасаде у циљу испуњавања принципа енергетске ефикасности у односу 40% Општина Соколац – 60% заједница етажних власника.

Максималан износ средстава која се могу одобрити за једну заједницу етажних власника је од 10.000,00 КМ до 30.000,00 КМ.

Имплементација суфинансирања реализације пројекта спроводи се на начин да су заједнице етажних власника, након прибављеног предрачуна радова које кандидују за суфинансирање дужне да прикупе понуде од три квалификована понуђача, а уговор ће закључити са понуђачем који понуди најнижу цијену технички задовољавајуће понуде.

4. УСЛОВИ

1. да је заједница етажних власника регистрована код надлежног органа,

2. да је донијета одлука надлежног органа заједнице етажних власника за радове за које се пријављују,

3. да су обезбјеђена новчана средства у одређеном износу која су неопходна за суфинансирање пројекта,

4. да је урађен предмјер радова овјерен или потписан од овлашћеног правног или стручног физичког лица (које посједује лиценцу за пројектовање, надзор или грађење),

5. да су достављене најмање три понуде прибављене од понуђача који су регистровани за извођење радова који су кандидовани у пријави заједнице етажних власника.

5. ПОСТУПАК

Поступак за избор заједнице етажних власника односно објекта за суфинансирање уређења фасада проводи комисија.

Комисију именује начелник општине.

Комисија се састоји од предсједника и четири члана.

Након спроведеног јавног позива за суфинансирање пројеката естетског уређења фасада комисија сачињава приједлог програма за уређење фасада на објектима из члана 2. ове одлуке.

Одлуку о избору објеката који ће се суфинансирати донијеће начелник општине на приједлог комисије из претходног става.

На основу одлуке о избору објеката који ће се суфинансирати начелник општине закључиће уговоре са заједницама етажних власника, којим ће се регулисати међусобне обавезе.

6. БОДОВАЊЕ

Критерији за утврђивање приједлога програма одређени су по групама и нивоима који се вриједнују бодовима на начин како слиједи:

1. Локација објекта:

а) Објекти који се налазе у улицама Цара Лазара, Радомира Нешковића, Романијска, Јова Јанковића, Груја Новаковића…………………………………………………………………………….. 35 бодова;

б) објекти који се налазе у улицaма Гласиначка, Милана Шарца, Данила Ђокића ……………………………………………………………………………….…………………………… 30 бодова;

в) сви остали објекти …………………………………………………………………………………………… 5 бодова.

2. Према степену оштећења и естетском изгледу фасаде објекта:

а) Изузетно лоша (угожава безбједност пролазника, угрожава стабилност и функционалност објекта и веома лоших естетских карактеристика) ……………………………………………….. 30 бодова;

б) лоша (дјелимично оштећена са елементима оштећења који временом могу постати потенцијална опасност за пролазнике и лошег естетског изгледа) ………………………. 20 бодова;

в) незнатно лоша (мања функционална и естетска оштећења) ……………………………… 10 бодова.

3. Заједнице етажних власника које конкуришу за уређење фасаде која се односи на енергетску ефикасност добијају ………………………………………………………………………….. 20 бодова.

Степен оштећења и естетски изглед фасаде тачка из тачке 2, Комисија именована од стране начелника Општине за избор објеката за суфинансирање уређења фасада, утврђује обиласком сваког појединачног објекта за који је поднијет захтјев и који испуњава опште услове утврђене у јавном позиву.

Приликом обиласка објеката утврдиће се чињенице о стању објекта и прибавити одговарајућа фото документација.

7. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз ПРИЈАВУ доставити:

– рјешење о регистрацији заједнице етажних власника (овјерена копија),

– увјерење о пореској регистрацији (овјерена копија),

– трансакциони рачун (копија уговора са банком или потврда банке),

– одлука надлежног органа заједнице етажних власника за радове за које се пријављују,

– најмање три понуде прибављене од понуђача који су регистровани за извођење радова који су кандидовани у пријави заједнице етажних власника.

Комисија има право да након обиласка и прегледа објекта наложи корекцију предмјера.

8. ДОДЈЕЛА СРЕДСТАВА

Након спроведене процедуре јавног позива, заједнице етажних власника којима буду додјељења новчана средства закључиће уговор са Општином Соколац о начину исплате средстава.

Додјељења средства уплатиће се на жиро-рачун заједнице етажних власника, након достављеног извјештаја од стране надзорног органа које су заједнице етажних власника дужне да именују и извјештаја стране комисије формиране од стране Општине, да су сви уговорени радови изведени у складу са одобреним предмјером.

9. ПРИЈАВЕ

Пријаве на јавни позив достављају се на адресу Општина Соколац, Гласиначка бб, 57 000 Соколац, директно на протокол или путем поште препоручено у затвореној коверти са обавезном назнаком ,,Пријава на јавни позив за суфинансирање реализације пројекта естетског уређења фасада са заједницама етажних власника – не отварати“.

Рок за подношење пријава је до 25.септембра 2020. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

10. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив објавиће се на огласној табли, интернет страници општине Соколац и Службеним новинама Града Источно Сарајево.

НАЧЕЛНИК
мр Милован Бјелица