Обавјештавају се депоненти Банке Српске а.д. Бањалука – у стечају да је Агенција за осигурање депозита Босне и Херцеговине, након што је Агенција за банкарство Републике Српске одузела дозволу за рад Банци 11.5.2016. године, извршила исплату осигураних депозита за највећи дио депонената чији су депозити били осигурани.

Како је одредбом члана 16. став 2. Закона о осигурању депозита у банкама Босне и Херцеговине предвиђено да се захтјеви за исплату осигураних депозита примају у року од пет година од дана одузимања дозволе за рад банци чланици то значи да се од 12.5.2021. године такви захтјеви неће примати.

Стога се позивају депоненти којима још нису исплаћени осигурани депозити до КМ 50.000,00 да своје захтјеве поднесу закључно са даном 11.5.2021. године. Исплата се врши путем банке исплатиоца УниЦредит банке а.д. Бањалука на локацијама њених пословница.

Као што сте већ обавијештени, ради ефикасне исплате осигураног депозита потребно је са собом имати доказе о власништву (штедна књижица, уговор о осигурању, картица текућег или другог рачуна и др.), као и идентификациони документ (лична карта, пасош). Захтјев за исплату осигураног депозита као и изјаву о суброграцији-преносу потраживања ће вам бити уручени на шалтерима банке исплатиоца.

Уколико сте за располагање депозитом овластили неку особу, потребно је да сачините нову пуномоћ с наводом да се иста односи на располагања осигураним депозитом код УниЦредит банке а.д. Бањалука.

Исплата ће се по избору депонента вршити у готовини, преносом средстава на рачун банке исплатиоца или неке друге банке.

Исплата правним лицима вршиће се преносом средстава на трансакциони рачун који правно лице означи у захтјеву.

Након 11.5.2021. године престаје право депонената чији су депозити осигурани до КМ 50.000,00 да исте потражују од Агенције за осигурање депозита Босне и Херцеговине већ ће се исти као и депоненти чији су депозити били већи од КМ 50.000,00 намиривати у стечајном поступку над Банком Српске а.д. Бањалука, уколико су им призната потраживања у том поступку.