Пословање “Електродистрибуције” Пале први пут након неколико година оцијењено је позитивном оцјеном ревизора, биланси предузећа показују да су, у изазовној години каква је била 2020. година, успјешно сервисирани сви текући расходи, а предузеће је остварило добит од 938.686 КМ, што је рекордна добит од његовог оснивања до данас.

Надзорни одбор Зависног предузећа “Електродистрибуција” а.д. Пале усвојио је на данашњој сједници Извјештај независног ревизора ревизорске куће Грант Тхорнтон Бањалука за 2020. годину.

Независни ревизор утврдио је да приложени финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним аспектима, финансијског стања Друштва на дан 31. децембра 2020. године, као и резултата његовог пословања и токова готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Српској, те је с тим у вези пословање Друштва оцијењено позитивним ревизорским мишљењем.

Ревизија независне ревизорске куће Грант Тхорнтон обухватила је биланс стања друштва на дан 31. децембра 2020. године, биланс успјеха, извјештај о осталим добицима и губицима периода, извјештај о промјенама на капиталу и биланс токова готовине за годину која се завршава на наведени датум, укључујући и напомене уз финансијске извјештаје које укључују и преглед значајних рачуноводствених политика.