ЈУ СШЦ “ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
СОКОЛАЦ

На основу Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 1/16 и 66/18), члана 106. и 108. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени Гласник Републике Српске“ број: 41/18, 35/20, 92/20 ) и Правилника о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем ( „Службени Гласник Републике Српске“ број 24/19), директор школе расписује

КОНКУРС
за попуну упражњених радних мјеста

ОПИС РАДНИХ МЈЕСТА

1. Професор њемачког језика ( 2 часа седмично ) приправник- на одређено вријеме, до краја школске 2021/2022. године- један извршилац

2. Професор хемије ( 6 часова седмично ) са радним искуством и положеним стручним испитом- на одређено вријеме, до краја извођења наставе школске 2021/2022. године- један извршилац

3. Професор биологије ( 8 часова седмично ) са радним искуством и положеним стручним испитом- на одређено вријеме, до краја извођења наставе школске 2021/2022. године- један извршилац

4. Професор ликовне културе ( 5 часова седмично ) са радним искуством и положеним стручним испитом- на одређено вријеме , до повратка радника са боловања- један извршилац

5. Професор социологије ( 2 часа седмично ) са радним искуством и положеним стручним испитом- на одређено вријеме до повратка радника са боловања – један извршилац

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“ бр 1/16 и 66/18), тако и посебне услове у складу са чланом 106. чланом 108. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 41/18, 35/20, 92/20), у складу са Правилником о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Службени Гласник Републике Српске“ број: 24/19),Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим стручним и средњим техничким школама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 29/12, 80/14, 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске“ бр.120/20 ):

Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

Општи услови:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5) увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце; 6 ) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала, службене дужности , полног интегритета, злостављања дјетета , полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерења из тачке 4) и 5 ) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

1) овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕЦТС бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент ;

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) увјерење о положеној педагошко- психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко- психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

4) увјерење о положеном стручном испиту;

5) увјерење да се кандидат ослобађа обавеза полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита.

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење ;

7) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 7 као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању („Службени Гласник Републике Српске“ број: 41/18, 35/20, 92/20 ) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове и који су доставили потпуне и благовремене пријаве тестирање и интервју биће одржани дана 5.11.2021. године у 11,00 часова у просторијама ЈУ Средњошколски центар „Василије Острошки“ у Сокоцу.

Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, поставити на огласној табли школе, најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати се неће посебно позивати на тест и интервју, а уколико се не појаве на тесту или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс лично доставити или слати на адресу: ЈУ Средњошколски центар „Василије Острошки“ Соколац; улица Омладинска бр. 2.; 71350 Соколац. На коверти обавезно назначити „ПРИЈАВА НА КОНКУРС“ са назнаком за позицију за коју су конкурише, а додатне информације могу се добити на број телефона: 057/400-682 или 057/400-670.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Број извршилаца: 5

Датум истека: 28.10.2021

Датум објаве: 21.10.2021