Удружење за помоћ лицима са посебним потребама „Подршка“ Соколац позива на конкурентски захтјев за доставу понуда за избор едукатора из области екологије у Сокоцу, за потребе реализације пројекта „Заједно за љепши Соколац!“, који се имплементира у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном балкану, финансиран од Еуропске уније а који проводи УНДП.

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Потребан едукатор (1 извршилац) из области заштите животне средине И екологије за спровођење едукација у Сокоцу. Укупан број радионица је 24, у трајању од по 45 минута. Едукације ће се спроводити у 3 старосне групе ( предшколски узраст, узраст од И до В разреда И од ВИ до ИX разреда). Период спровођења едукација је од 01.10.2019. до 30.12.2019. године. План И програм рада одређује едукатор.

За пријаву на конкурс је потребно доставити:

1. Овјерену копију диплома (Дипломирани еколог),
2. Овјерене копије додатних цертификата,
3. Детаљан план И програм рада на радионицама,
4. Бруто износ захтјеване новчане накнаде (у наведени износ треба да буду укључени превоз И остали трошкови одржавања едукација у Сокоцу – у случају да је потребан превоз/преноћиште/оброк)

Напомена: Едукатор почиње са радом од 01.10.2019. Бруто износ новчане накнаде мора бити изражен у КМ. Потребно је изразити јединствену цијену за све едукације.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ :

• Комплетна документација,
• Искуство у раду са дјецом.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Рок за достављање понуде истиче 20.09.2019.године /петак/ у 12:00 х. Потписане и овјерене понуде нам можете доставити поштом, мејлом (на bsnjezana@hotmail.com ) или лично на адресу: Удружење за помоћ лицима са посебним потребама “Подршка”, Цара Лазара бб, 71350 Соколац. Сви трошкове у вези припреме и достављања понуде падају на терет понуђача.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Отварање понуда ће се обавити дана 21.09.2019.године /субота/, послије 12:00 сати, у присуству два члана комисије, у просторијама Удружења. Отварање понуда констатује се записнички, а записник потписују сви чланови комисије. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДЕ је најнижа цијена понуде која испуњава услове из овог позива. Понуђач може понудити само једну цијену и цијена се не може мијењати. О цијени се неће преговарати.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:

Сви понуђачи ће писменим путем или мејлом бити обавјештени о резултатима набавке и о доношењу одлуке о избору најповољнијег добављача.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене понуде.

НАПОМЕНА: Сва плаћања се врше послије испоруке робе. Авансна плаћања нису прихватљива.

Достављено:

– ЈП „Инфо центар“ Соколац,
– Портал „Соколац-срце Романије“,
– Мрежа за изградњу мира,
– а/а.

Предсједник удружења
Сњежана Башевић