Удружење за помоћ лицима са посебним потребама „Подршка“ Соколац позива на конкурентски захтјев за доставу понуда за избор спортског тренера у Сокоцу, за потребе реализације пројекта „Заједно за љепши Соколац!“, који се имплементира у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном балкану, финансиран од Еуропске уније, а који проводи УНДП.

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Потребан едукатор (2 извршиоца) за спровођење едукација у Сокоцу. Укупан број радионица је 17 по извршиоцу, у трајању од по 45 минута. Едукације ће се спроводити у 2 старосне групе.

Један едукатор ће обавити 8 тематских тренинга у двије групе, то је укупно 16 тренинга, такође ће водити једну Игру без граница гдје ће учесници представити научено. То је укупно 17 тематских тренинга по едукатору.

Период спровођења едукација је од 01.10.2019. до 29.02.2019. године. На радионицама ће учествовати 40 учесника, укључујући 20 дјеце са посебним потребама. План И програм рада одређује едукатор.

За пријаву на конкурс је потребно доставити:

1. Увјерење о радном искуству у раду са дјецом из области спорта,
2. Овјерене копије додатних цертификата,
3. Детаљан план И програм рада на радионицама,
4. Бруто износ захтјеване новчане накнаде (у наведени износ треба да буду укључени превоз и остали трошкови одржавања едукација у Сокоцу – у случају да је потребан превоз/преноћиште/оброк)

Напомена: Едукатор почиње са радом од 01.10.2019. Бруто износ новчане накнаде мора бити изражен у КМ. Потребно је изразити јединствену цијену за све едукације.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ :

• Комплетна документација,
• Искуство у раду са дјецом.

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Рок за достављање понуде истиче 20.09.2019.године /петак/ у 12:00 х. Потписане и овјерене понуде нам можете доставити поштом, мејлом (на bsnjezana@hotmail.com ) или лично на адресу: Удружење за помоћ лицима са посебним потребама “Подршка”, Цара Лазара бб, 71350 Соколац. Сви трошкове у вези припреме и достављања понуде падају на терет понуђача.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Отварање понуда ће се обавити дана 21.09.2019.године /субота/, послије 12:00 сати, у присуству два члана комисије, у просторијама Удружења. Отварање понуда констатује се записнички, а записник потписују сви чланови комисије. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДЕ је најнижа цијена понуде која испуњава услове из овог позива. Понуђач може понудити само једну цијену и цијена се не може мијењати. О цијени се неће преговарати.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:

Сви понуђачи ће писменим путем или мејлом бити обавјештени о резултатима набавке и о доношењу одлуке о избору најповољнијег добављача.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене понуде.

НАПОМЕНА: Сва плаћања се врше послије испоруке робе. Авансна плаћања нису прихватљива.

Достављено:

– ЈП „Инфо центар“ Соколац,
– Портал „Соколац-срце Романије“,
– Мрежа за изградњу мира,
– а/а.

Предсједник удружења
Сњежана Башевић