Удружење грађана „Аурора“ Соколац позива на конкурентски захтјев за доставу понуда за избор едукатора из области пластеничке производње у Сокоцу, за потребе реализације пројекта „Економско оснаживање вишечланих породица путем пластеничке производње“, који се имплементира у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном балкану, финансиран од Еуропске уније а који проводи УНДП.

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

Потребан едукатор (1 извршилац) из области пластеничке производње за спровођење едукација у Сокоцу. Укупан број радионица је 102, додајући дводневни Округли сто на тему Здрава храна И тржиште, као И Припрема приручника за производњу у заштићеном простору (од 10 до 20 страница). Едукације ће се спроводити у 3 фазе. Прва фаза су 4 теоретске едукације из области органске производње, примарној производњи и о стандардима који се примјењују у органској производњи. Друга фаза су едукације из пластеничке производње којима ћемо да едукујемо пољопривреднике о значају пољопривредне производње у обезбјеђивању довољне количине хране кроз пластеничку производњу. Трећа фаза су теренске едукације, при чему ће едукатор обилазити породице којима су додијељени пластеници и пратити развој пластеничке производње. Период спровођења едукација је од 01.10.2019. до 31.03.2020. године. Округли сто ће се одржати у марту мјесецу. Приручник треба бити завршен најдаље до марта мјесеца, како би се могла извршити графичка обрада И штампа истог. План И програм рада одређује едукатор.

За пријаву на конкурс је потребно доставити:

1. Овјерену копију диплома (Дипломирани инжењер пољопривреде, одсјек ратарство),

2. Овјерене копије додатних сертификата (уколико постоје),

3. Детаљан план и програм рада на радионицама,

4. Бруто износ захтјеване новчане накнаде (у наведени износ треба да буду укључени превоз И остали трошкови одржавања едукација у Сокоцу – у случају да је потребан превоз/преноћиште/оброк)

1. Теоретске едукације 4
2. Едукације из области агрономије 8
3. Теренске едукације 90
4. Округли сто “ Здрава храна И тржиште” 2
5. Припрема приручника (10-20 страна) 1

Напомена: Едукатор почиње са радом од 01.10.2019. Бруто износ новчане накнаде мора бити изражен у КМ. Потребно је изразити јединствену цијену за све едукације.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ :

• Комплетна документација,

РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Рок за достављање понуде истиче 16.09.2019.године у 12:00 х. Потписане и овјерене понуде нам можете доставити поштом, мејлом (на угаурора@теол.нет ) или лично на адресу: Удружење грађана “Аурора”, Цара Лазара бб, 71350 Соколац. Сви трошкове у вези припреме и достављања понуде падају на терет понуђача.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

Отварање понуда ће се обавити дана 17.09.2019.године, послије 12:00 сати, у присуству два члана комисије, у просторијама Удружења. Отварање понуда констатује се записнички, а записник потписују сви чланови комисије. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОДАБИР ПОНУДЕ је најнижа цијена понуде која испуњава услове из овог позива. Понуђач може понудити само једну цијену и цијена се не може мијењати. О цијени се неће преговарати.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ:

Сви понуђачи ће писменим путем или мејлом бити обавјештени о резултатима набавке и о доношењу одлуке о избору најповољнијег добављача.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:

Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене понуде.

НАПОМЕНА: Сва плаћања се врше послије испоруке робе. Авансна плаћања нису прихватљива.

Достављено:

– ЈП „Инфо центар“ Соколац,
– Портал „Соколац-срце Романије“,
– Мрежа за изградњу мира,
– а/а.

Предсједник Удружења
Ирена Шућур